Znalezione obrazy dla zapytania ubezpieczenie uczniów w szkole

Zmiany prawne – ubezpieczenia NWW Uczniów

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – cel regulacji 

1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zastępuje Ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. Wejście w życie nowej ustawy wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek, częścią których są grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej.

Powyższe ubezpieczenia uregulowane są m.in. przepisami Kodeksu Cywilnego, gdzie podmiot zawierający umowę (ubezpieczający – np. szkoła) ubezpiecza cudzy interes majątkowy lub niemajątkowy, a inny podmiot jest jej beneficjentem (ubezpieczony – np. uczeń). Charakterystyczny dla tego modelu jest również fakt, iż uprawnionym do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela jest właśnie ubezpieczony, chyba że strony umowy postanowiły inaczej.

Nowa Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej stawia przed Dyrekcją placówki oświatowej wyzwania wynikające ze zmian regulacji, które obowiązywały w szkołach od lat.

Zmiany wprowadzone w ustawie mają na celu ochronę praw konsumenta tak, aby umowy ubezpieczenia zawierane na cudzy rachunek były zrozumiałe dla Rodziców i nie budziły wątpliwości w zakresie udzielanej przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ochrony ubezpieczeniowej.

 

Dobrowolny charakter umowy

Najczęściej pojawiające się pytanie placówek oświatowych związane z ubezpieczeniem dzieci i młodzieży dotyczy tego, czy Dyrekcja szkoły może zawrzeć umowę ubezpieczenia pomimo faktu, iż ma ona charakter dobrowolny?

Zgodnie z przepisem art. 39 §1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty Dyrekcji szkoły przyznano prawo do reprezentacji placówki na zewnątrz. Zgodnie z omawianą ustawą Dyrekcja szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i jest odpowiedzialna za prawidłowe wykorzystanie finansów. Idąc dalej, Ustawa o systemie oświaty mówi o tym, że Dyrekcja placówki może organizować administracyjną, finansową oraz gospodarczą obsługę szkoły.

 

Zawarcie umowy a korzyści finansowe dla szkoły

Jednym z najważniejszych zapisów ustawowych wynikających z nowych regulacji jest brak możliwości wynagradzania placówek oświatowych jako podmiotów ubezpieczających.

W ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający (szkoła) nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Nie wyklucza to możliwości zobowiązania się przez ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej. Wprowadzono również zapis mówiący o braku możliwości wynagrodzenia osób działających na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego – tzn. osób administrujących grupowym ubezpieczeniem Uczniów.

W opinii wielu ekspertów z Departamentów Prawnych Towarzystw Ubezpieczeniowych istnieje jednak możliwość dokonania darowizny na rzecz Rady Rodziców danej placówki oświatowej. Możliwość dokonania darowizny na rzecz Rady Rodziców rozważana jest w świetle przepisu art. 54 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł.

 

Ubezpieczenie Uczniów a prewencja

Formą wsparcia placówki oświatowej, która nie stoi w sprzeczności z zapisami nowej ustawy według Ubezpieczycieli, jest skorzystanie z funduszu prewencyjnego. Fundusze prewencyjne przeznaczane są na wsparcie zmniejszenia lub likwidacji zagrożeń dla życia i zdrowia Uczniów. Jako główne cele funduszy prewencyjnych wymieniane są działania dążące do zmniejszenia szkodowości i poprawy bezpieczeństwa.

 

Zgodnie z art. 278 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Zakład Ubezpieczeń może tworzyć w ciężar kosztów fundusz prewencyjny, a także fundusze i rezerwy specjalne określone w statucie.

Fundusz prewencyjny jest tworzony w wysokości nieprzekraczającej 1% składki przypisanej na udziale własnym w ostatnim roku obrotowym.

Fundusze prewencyjne są oferowane podmiotom z różnych sektorów przez większość Towarzystw Ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Fundusze prewencyjne co do zasady nie powinny być w żaden sposób połączone z faktem, czy dany podmiot wybiera ochronę ubezpieczeniową u konkretnego Ubezpieczyciela.

 

Doręczenie OWU ubezpieczonemu

Bardzo ważnym zapisem nowej ustawy nakładającym na Dyrekcję placówki oświatowej nowe obowiązki jest art. 19 mówiący głównie o konieczności doręczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) ubezpieczonemu, a w przypadku osób niepełnoletnich (czyli w większości dotyczy to Uczniów w szkołach) Rodzicom lub Opiekunom prawnym. W tym zakresie priorytetem dla ustawodawcy był interes ubezpieczonego, który ponosi koszty związane z udzieleniem mu ochrony ubezpieczeniowej.

Według ustawodawcy należy dążyć do tego, aby zapewnić ubezpieczonemu możliwość zapoznania się z warunkami umowy, aby jego decyzja o wyborze danego ubezpieczenia była w pełni świadoma. W ślad za uzgodnieniem warunków pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym a ubezpieczającym powinno nastąpić przekazanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczonemu.

Nasuwa się jednak pytanie, jak spełnić powyższy wymóg, gdy w większości przypadków umowy ubezpieczenia szkolnego zawierane są w formie „bezimiennej”. W tej sytuacji konieczną staje się współpraca pomiędzy Ubezpieczycielem a ubezpieczającym (szkołą). To ubezpieczający ma wiedzę o tym, kogo obejmuje ubezpieczenie i posiada dane pozwalające na doręczanie warunków umowy.

 

Obecny stan prawny

Podsumowując, zgodnie z aktualnym stanem prawnym ubezpieczający (np. szkoła) może zawierać umowy ubezpieczenia grupowego na rzecz ubezpieczonych (np. Uczniów) z zastrzeżeniem, że z tytułu wykonania tej czynności szkoła nie będzie pobierać wynagrodzenia ani innych ekwiwalentów finansowych. Pozostaje jednak możliwość korzystania przez szkołę z funduszu prewencyjnego, a w przypadku części towarzystw ubezpieczeniowych wybór oferty z darowizną (lub bez), ale wyłącznie na rzecz Rady Rodziców.

Bardzo ważnym obowiązkiem placówki oświatowej staje się konieczność przekazania rodzicom Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i tutaj rynek ubezpieczeniowy stawia swoich Klientów przed trudnym wyzwaniem – jak to zrobić? Jedno jest pewne, ubezpieczenie szkolne nigdy nie było i nie jest obowiązkowe, ale nadal pozostaje powszechne, a statystyki pokazują, że jest dużym wsparciem finansowym w leczeniu powypadkowym. Rodzice coraz częściej są zainteresowani wyższymi sumami ubezpieczenia. W świetle nowych przepisów i zmian, jakie wprowadza ustawa, szkoła będzie musiała adaptować się do nowych warunków, aby nadal dawać szansę na korzystne ubezpieczenie Uczniów w formie grupowej. Najważniejszym elementem będzie spełnienie wymogu informacyjnego, zgodnie z którym Rodzic powinien otrzymać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 

Podstawa prawna:

 Compensa - oferta ubezpieczeń OC/AC i na życie - Ocenapolis.pl

Ogólne warunki polisy ubezpieczeniowej na rok szkolny 2022/2023

Ogólne warunki 2022 2023

W bieżącym roku szkolnym dobrowone ubezpieczenie wynosi 50 zł. Suma ubezp. 26.000

Zgłoszenie Roszczenia

Oferta 2022/2023

 SZKOLNE COMPENSA - pdf

Uprzejmie prosimy rodziców , aby zapoznali się z warunkami ubezpieczenia..... link powyżej