Chełmeckie Teatralia 2023/2023

 Chełmeckie Teatralia

            Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, że w roku bieżącym

                   VI Przegląd Twórczości

                 Dziecięcej i Młodzieżowej

              Chełmieckie Teatralia” 2023

 będzie pod hasłem                 „W ŚWIECIE LEKTUR SZKOLNYCH”      termin 29.05.2023

regulamin

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

 

 

 

          
               
           

 

Wspieranie uzdolnień 

 

Szkolny sys­tem wspie­ra­nia udziału uczniów w kon­kur­sach 


Zakładamy, że każdy uczeń Zespołu Szkół  po­siada uzdol­nie­nia wy­star­cza­jące do osią­gnię­cia suk­cesu olim­pij­skiego w wy­bra­nej przez sie­bie dzie­dzi­nie i że pod­ję­cie przez niego do­dat­ko­wego in­te­lek­tu­al­nego wy­siłku wy­nika bar­dziej z roz­bu­dze­nia się w nim na­uko­wej pa­sji niż z ujaw­nio­nych wcze­śniej wy­bit­nych uzdolnień.


Uważamy udział w sz­kol­nych kon­kur­sach za naj­lep­szy spo­sób od­kry­wa­nia i roz­wi­ja­nia przez uczniów swo­ich za­in­te­re­so­wań i uzdol­nień. Sądzimy także, że za­sad­ni­cze zna­cze­nie ma udział ucznia w kon­kur­sie, a nie wy­nik, jaki osiągnął.


Podstawowe dzia­ła­nia

Rozluźnienie sys­temu klasowo-lekcyjnego w celu in­dy­wi­du­ali­za­cji pro­cesu nauczania.

Powołanie szkol­nego ko­or­dy­na­tora kon­kur­sów. 

Współpraca z innymi szkołami 

Organizacja uczniom przy­go­to­wu­ją­cym się do udziału w kon­kur­sach warunków do aktywnego działania

 

Konkursy w bieżącym roku szkolnym

 

Konkursy:

  • ortograficzny – „Szkolny Mistrz  Ortografii” (wychowawcy I-III)
  • literacki – „Mistrz płynnego czytania”  (wychowawcy I-III)
  • plastyczne - „Dzień Pluszowego Misia” ”Bezpieczna droga do szkoły”(p. Majewska)
  • czytelnicze - „Dzień Pluszowego Misia” ( p. Majewska)
  • literacki -  „ Jesienny pada deszcz”  (p. Majewski)
  • wiedzy – „Wiem wszystko o zdrowym odżywianiu” (wychowawcy I-III)
  • umiejętności – „Mistrz klawiatury” (p. Ogórek kl. IV-VI i I-III g)

Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Wiadomo, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej i każdemu rodzajowi działalności odpowiada rodzaj zdolności. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień.
Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań.

W ogólnych założeniach praca z uczniami ma na celu rozwijanie ich zdolności i zainteresowań. Są to działania nastawione na:

W/w cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.

Bardzo ważna jest opieka pedagogiczna i psychologiczna nad każdym uczniem biorącym udział w konkursie. Należy respektować jego potrzeby, które wynikają ze szczególnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych. Potencjał twórczy uczniów stanowi bogactwo narodu, może być motorem rozwoju całej społeczności.

 

Nie ulega wątpliwości, że warto i można kształtować zainteresowania. Trudniej określić, jak to robić, które czynniki oraz metody i formy oddziaływania są najbardziej skuteczne. Złożoność problemu wynika stąd, że na każdą jednostkę oddziałują w różnym stopniu odmienne czynniki. Zmieniają się one w zależności od wieku dziecka, jego aktywności, oddziaływania środowiska, rodziny, instytucji wychowawczych, organizacji dziecięcych i młodzieżowych oraz innych.

Te czynniki można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą: warunki domowe ucznia, w tym sytuacja mieszkaniowa, sytuacja ekonomiczna, atmosfera życia rodzinnego, tradycje rodzinne, postawy krewnych oraz ich stosunek do zainteresowań, szczególnie zaś do tych, które wykazuje jednostka.

Czynniki drugiej grupy obejmują środowisko podwórkowe dzieci i młodzieży, organizacje dziecięce i młodzieżowe, działalność instytucji kulturalno - oświatowych i wychowawczych, w tym domów kultury, kół zainteresowań, przedszkoli, szkół itp.

Czynniki z obu grup w większości wypadków nie oddziałują w jednakowym stopniu. Zawsze jedne z nich wywierają większy od innych wpływ na kształtowanie zainteresowań dziecka.

Rola szkoły w kształtowaniu zainteresowań uczniów jest niewątpliwa. Na niej to spoczywa odpowiedzialność za wykrywanie i rozwijanie zainteresowań. Jeśli praca dydaktyczna prowadzona jest przez szkołę w sposób ciekawy i urozmaicony, uczniowie interesują się wieloma problemami. Nauczanie szkolne zwiększa zasób wiedzy i wzbogaca ją różnorodnymi treściami, a tym samym tworzy szansę ujawnienia się nowych zainteresowań. Treści zawarte w programie nauczania, zarówno ogólne, jak i szczegółowe, winny znajdować odbicie w zainteresowaniach uczniów.

Ważnym czynnikiem wpływającym na zainteresowania są metody pracy stosowane przez nauczyciela. Jeżeli nauczyciel bacznie obserwuje swoich uczniów, umie dostrzegać u nich zainteresowania pewnymi sprawami. Ma on cenną wskazówkę do pracy w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań swych wychowanków.

Zainteresowania budzą się łatwiej, jeżeli doświadczenia dziecka poparte są określonymi zdolnościami. Rozwojowi zainteresowań plastycznych sprzyjają zdolności manualne dziecka, wrażliwość na barwy, dobre różnicowanie kształtów. Absolutny lub dobry słuch - rozwojowi zainteresowań muzyką. Sportem szybciej zainteresuje się dziecko o rozwiniętych sprawnościach motorycznych, niż takie, u którego cechy te nie zostały rozwinięte. Czytelnictwem zajmie się przede wszystkim dziecko, które nie ma problemów z samym czytaniem. W związku z tym należy pamiętać, że okres dzieciństwa musi być wykorzystany maksymalnie dla kształtowania zainteresowań.

Aby zmotywować uczniów do wzięcia udziału we wszelkiego rodzaju konkursach, trzeba umiejętnie wpłynąć na ich chęci, rozbudzić zainteresowania i pozytywne nastawienie do uczestnictwa w konkursach. Takie podejście pedagoga pozwala uczniom w pełni zaangażować się w realizację projektu konkursów.