Rok szkolny 2019/2020

 

EGZEKUCJA OBOWIĄZKU: ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOLNEGO LUB NAUKI

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), zwana dalej „ustawą Prawo oświatowe”,

2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.), zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 2 § 1 pkt 10).

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, jest grzywna w celu przymuszenia.

Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo oświatowe:

• art. 31 ust. 1 – Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 

• art. 31 ust. 2 – W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

• art. 31 ust. 4 – Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

• art. 31 ust. 5 – Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

 

OBOWIĄZEK NAUKI

Zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. 

Zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zgodnie z art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: 

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno–wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

• Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.Rok szkolny 2018/2019

 

RODO Klauzula informacyjna dla RODZICÓW zgodna z art. 13

RODO Klauzula informacyjna dla RODZICÓW zgodna z art. 13

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W celu zapewnienia Państwu pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych udostępniamy zaktualizowaną „Klauzulę informacyjną”. Prosimy o zapoznanie się.

Jednocześnie z uwagi na ww. zmiany przepisów obowiązujących placówkę prosimy o uzupełnienie wymaganych Rozporządzeniem oświadczeń, zgód i upoważnień.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. s. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SP w Biczyce Dolne w Biczycach Dolnych 30. 33-395 Chełmiec reprezentowana przez Dyrektora Rafał Majewskiego . Inspektorem Ochrony Danych jest Elżbieta Nemeczek, e-mail: spbicze@wp.pl  – z którym będą Państwo mogli skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO:

- w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na ADO  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- w celu zawarcia i wykonania umowy (kiedy znajduje to zastosowanie, art. 6 ust. 1  lit. b) RODO),

- w oparciu o Pana/Pani dobrowolną zgodę (kiedy znajduje to zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe przetwarzane są przez ADO co do zasady w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawa.

4. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki na platformach społecznościowych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem przechowywane będą przez okres nauki, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5. ADO przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach ADO może powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego przetwarzania danych).

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:

- Urząd Gminy Chełmiec

- GOPS Chełmiec

- Kuratorium Oświaty,

- Ministerstwo Edukacji,

- inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z mocy prawa,

- inni administratorzy współpracujący z placówką (np. organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń)

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce.  

 Klauzule zamieszcza się: 

1. Na stronie internetowej placówki.  2. Na tablicy ogłoszeń

Znalezione obrazy dla zapytania klauzula informacyjna dla rodzica rodo


 

 

 

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe używanie:

 

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji.)


Znalezione obrazy dla zapytania waga tornistra


2017/2018

Co rodzic powinien wiedzieć

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został opublikowany dokument „Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?”, który umożliwia również dostęp do broszury informacyjnej w tym zakresie .

 BroszuraINFORMACJA na temat wyglądu i stroju uczniowskiego

wyciag ze statutu szkoły......

§  22c

1. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją o Prawach Dziecka, niniejszym statutem i programem wychowawczym szkoły ubranie ucznia ZS w Biczycach powinno być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości norm obyczajowych. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia.

2. Strój codzienny ma być czysty, schludny, niewyzywający, uszyty z nieprzeźroczystych materiałów:

a) uczennice i uczniowie powinni mieć zasłonięty tułów wraz z górną częścią ramion i uda,

b) chłopcy muszą nosić na terenie szkoły długie spodnie. W okresie letnim dozwolone są spodnie zakrywające kolana.

3. W budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy.

4. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor muszą mieć charakter naturalny. Długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.

5. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują odrębne zasady dotyczące ubrania, ustalone przez nauczycieli tego przedmiotu.

6. Niedozwolone jest noszenie odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane ideologie.

7. Dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii, np. kolczyków, pierścionków, bransoletek.

8. Dozwolone jest używanie kosmetyków korygujących i maskujących. Zabrania się wyzywającego makijażu ; Mocne kreski na oku, usta pomalowane w mocnym odcieniu, bronery, róże, mocno zarysowane brwi, ciemne, kolorowe cienie na oczach, rzęsy bardzo mocno wymalowane. Paznokcie powinny być krótkie, czyste, mogą być pomalowane bezbarwną emalią lub odżywką.

9. Odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni.

10. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

a) dziewczęta - biała bluzka, granatowa, szara lub czarna spódnica, ewentualnie spodnie lub kostium czy też sukienka w podobnych kolorach,

b) chłopcy - biała koszula, krawat i długie granatowe, szare lub czarne spodnie o klasycznym kroju lub ciemny garnitur, koszula i krawat, ewentualnie

b.) Strój galowy obowiązuje od momentu wejścia na teren Szkoły aż do wyjścia poza jej teren.

11. Obuwie uczennic i uczniów w sytuacjach odświętnych ma harmonizować z resztą stroju,€“ nie powinno więc to być obuwie typu sportowego.

12. Bez względu na temperaturę otoczenia strój odświętny ucznia powinien mieć charakter wizytowy i zasłaniać brzuch, plecy, ramiona, biodra i uda.

13. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, każdy pracownik szkoły ma prawo zwrócić mu uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń.

14. Wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w kwestiach spornych dyrektor szkoły.

15. Ocena zachowania uwzględnia przestrzeganie regulaminu stroju ucznia.

16. W przypadku, gdy strój ucznia nie będzie spełniał wymogów powyższego regulaminu wychowawca klasy zobowiązany jest do podjęcia decyzji zgodnych z procedurami postępowania zawartymi w  statucie szkoły.

 

 

      Tym razem podajemy informacje dotyczące bezpieczych warunków jakie powinny występować podczas zajęć z w-fu i na wycieczkach. Mówi o tym 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

Rozdział 3

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

§ 30.

 

W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych. 

§ 31.

1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej  i wydolności ćwiczących.

2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów).

3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.

5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.

6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

7. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

§ 32.

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek. 

§ 33.

1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

§ 34.

1. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

2. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

3. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

4. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.

§ 35.

1. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.

2. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 

§ 36. 

Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 

§ 37.

Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. 

§ 38.

Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią. 

§ 39.

Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
2016/2017

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
1.Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
2.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym przez szkołę terminie, w sekretariacie szkoły, prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia wstępnej i Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 
3.Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u opiekuna świetlicy, w sekretariacie lub ze strony internetowej   szkoły ( w zakładce Informacje dla Rodziców).
4.Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas 0-III. W szczególnych przypadkach inni uczniowie.
5.Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców(opiekunów) konkretnych dni i godzin.
6.Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
   -obojga rodziców pracujących zawodowo
   - samotnie wychowujących dzieci
Dokumenty potwierdzające fakt spełnienia ww kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub potwierdzenie zatrudnienia na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ( pieczęć zakładu pracy).
7.W przypadku jednoczesnego spełniania warunków , o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
8.Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekując ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u opiekuna świetlicy.
7.Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy
8.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, oraz opiekun świetlicy.
9.Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców (opiekunów).2015/2016

Tworzenie oddziałów klasowych - wyjaśnienie

Wiele emocji towarzyszy podział na poszczególne klasy a i b dzieci rozpoczynających naukę w klasie I.

Już dziś sześciolatki i siedmiolatki często razem rozpoczynają naukę w klasach pierwszych. Jednak aby zapobiec, w miarę możliwości, tworzeniu oddziałów klasowych z uczniów, których dzieli duża różnica wieku, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych. Dzięki temu w oddziałach klasowych będą uczyły się dzieci w zbliżonym wieku. Wyjątkiem będą szkoły małe, w których powstanie tylko jeden oddział klasowy.
Powołując się na przepisy...
Zgod­nie z art. 4 ust. 1 usta­wy z dnia 30 sierp­nia 2013 r. o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie oświa­ty oraz usta­wy o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie oświa­ty oraz o zmia­nie nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 1265), w roku szkol­nym 2015/2016 tak , tak jak w 2014/2015 i po­dzia­łu uczniów klasy pierw­szej pu­blicz­nej szko­ły pod­sta­wo­wej na od­dzia­ły do­ko­nu­je się we­dług roku i mie­sią­ca uro­dze­nia, po­czy­na­jąc od uczniów naj­młod­szych.
Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1."

Tak więc dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za tworzenie klas i przydzielanie uczniów zgodnie z wytycznymi w ustawie. Rodzice mogą złożyć wniosek o zapisanie dziecka do innej klasy, ale trzeba go uzasadnić jako "szczególny przypadek" i jest to kwestia uznaniowa dyrektora szkoły. Można wzmocnić swoje argumenty występując do poradni państwowej lub uprawnionej prywatnej o opinię w tej sprawie - czy dla dziecka byłoby wskazane kontynuowanie nauki w grupie rówieśniczej wraz z kolegami z grupy przedszkolnej (szczególnie u dzieci, które poniżej normy/trudno adaptują się do nowych warunków, mają jeszcze kłopoty z dojrzałości emocjonalną bądź społeczną).

Podsumowując: dyrektor ma obowiązek samodzielnie i zgodnie z miesiącami urodzenia dzieci przydzielać je do klas I, rodzice mają prawo do składania wniosku o inne przypisanie ucznia do klasy. 

Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na się, że re­kru­ta­cją do klas I w szko­łach pod­sta­wo­wych (obo­wiąz­kiem szkol­nym) ob­ję­te są dzie­ci, które w roku 2015 ukoń­czą:

  • 6 lat, uro­dzo­ne w 2009 roku (wszyst­kie sze­ścio­lat­ki),
  • 7 lat, uro­dzo­ne w 2008 roku (sied­mio­lat­ki), które nie pod­ję­ły nauki w pierw­szej kla­sie w roku szkol­nym 2014/15,
  • 8 lat, uro­dzo­ne w 2007 roku (ośmio­lat­ki), które nie pod­ję­ły nauki w pierw­szej kla­sie z po­wo­du od­ro­cze­nia obo­wiąz­ku szkol­ne­go w roku szkol­nym 2014/2015.

Dzie­ci z ob­wo­du szko­ły nie pod­le­ga­ją pro­ce­so­wi re­kru­ta­cji. Obo­wią­zu­je ona wszyst­kie po­zo­sta­łe dzie­ci, któ­rych ro­dzi­ce złożą wnio­sek o przy­ję­cie do tej pla­ców­ki. Pro­ces ten opi­sa­ny jest w usta­wie o sys­te­mie oświa­ty i wy­glą­da na­stę­pu­ją­co: Kan­dy­da­ci za­miesz­ka­li poza ob­wo­dem pu­blicz­nej szko­ły pod­sta­wo­wej mogą być przy­ję­ci do klasy pierw­szej po prze­pro­wa­dze­niu po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­ne­go, je­że­li dana pu­blicz­na szko­ła pod­sta­wo­wa nadal dys­po­nu­je wol­ny­mi miej­sca­mi.


2014/2015

Informacje na tematy, które rodzice powinni znać z życia szkoły. Będą tu informacje dotyczące różnego rodzaju procedur czy trudnych sytuacji wychowawczych, które wydarzyły się na terenie szkoły, bądź mogą się wydarzyć. Co jakiś czas pojawi się taki news, aby rodzice mogli właściwie reagować.

WSO dla gimnazjum i jakie kroki podejmuje wychowawca pod koniec semestru i roku szkolnego

 

1. Rok szkolny składa się z dwóch okresów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu I okresu.

2. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

1) Klasyfikacja śródroczna

Rodzic /prawny opiekun/ oraz uczeń na 2 tygodnie przed zeraniem klasyfikacyjnym są informowani o ocenie niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenie nagannej z zachowania zał. Nr 1

2) Klasyfikacja roczna

Rodzic /prawny opiekun/ oraz uczeń na 4 tygodnie przed zeraniem klasyfikacyjnym są informowani pisemnie o ocenie niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenie nagannej z zachowania  i wpisanie tych ocen w dzienniku lekcyjnym w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej oraz na 2 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym o ocenach proponowanych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania. Zał. Nr 1

3.   Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.Procedura w sytuacji kiedy uczeń opuszcza szkołę samowolnie.

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego zajęciach miało to miejsce odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji oraz niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub - w przypadku jego nieobecności - dyrektora.

2. Wychowawca lub dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców (opiekunów)ucznia.

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami) wychowawca powiadamia Policję.

Na podstawie XXIV procedury - Dokument Postępowanie w trudnych sytuacjach wychowawczych.