W Zespole Szkół w Biczycach Dolnych funkcję pedagoga szkolnego pełni

mgr Natalia Rogowska
 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

w roku szkolnym 2017/2018:

 

WTOREK

9.45-11.25

 

SRODA

10.40-12.30

 

CZWARTEK

8.50-10.30
 11.45-13.20 

 

PIĄTEK

9.45-13.20
 

Czym zajmuje się pedagog?

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.

  1. Pedagog organizuje w szkole pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez wspieranie wychowawców klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi, by wszystkie z tych działań prowadzone były zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.
  2. Podejmuje działania na rzecz organizacji opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  3. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form udzielanej pomocy oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
  4. Współdziała z organami szkoły, policją, sądami w przypadku wykroczeń uczniów stanowiących naruszenie regulaminu szkoły lub prawa.
  5. Koordynuje na terenie szkoły działania z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej, które odbywają się w formie spotkań, prelekcji, warsztatów, ułatwiające młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia oraz zawodu.
  6. W ramach swojej pracy pedagog współpracuje również z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły: Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, pedagogami z innych szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, kuratorami sadowymi.

 

Zasady współpracy pedagoga szkolnego

  Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
–  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

Nauczyciele mogą oczekiwać: