INFORMACJA

 

dotycząca dziennika elektronicznego w roku szkolnym 2019/2020

Informuję, że w formie pilotażowej wprowadzamy dziennik elektroniczny w klasach VI , klasie VII oraz w klasie II. Rodzice wymienionych klas proszeni są o kontakt z wychowawcą w celu przekazania informacji dotyczących logowania do portalu i przekazania e-meili. O sposobie korzystania z dziennika informuje zakładka E-dziennikINFORMACJA

dotycząca spotkań z wychowawcami i nauczycielami w roku szkolnym 2019/2020

Wzorem lat ubiegłych kontynuujemy spotkania , wywiadówki i konsultacje z rodzicami w celu zapewnienia maksymalnego nadzoru i opieki nad uczniami. Utrzymujemy poziom jednego spotkania na miesiąc. Przed każdym spotkaniem stosowną informację otrzymają uczniowie, czy to do zeszytu informacji, czy to za pośrednictwem dziennika elektronicznego - niektóre klasy.

Poniżej wykaz dni roku szkolnego 2019/2020.


11 wrzesień 2019 spotkanie ogólne - wybory RR

02 październik 2019

06 listopd 2019

04 grudzień 2019

22 styczeń 2020 podsumowanie I półrocza

04 marzec 2020

01 kwiecień 2020

06 maj 2020

03 czerwiec 2020 podsumowanie roku szkolnego


Znalezione obrazy dla zapytania wywiadówkiINFORMACJA

 

 13.08.2019

Dyrekcja Szkoy Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019 roku o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Niskowej. Po przejściu do budynku szkoły dalsza część uroczystości. W drodze do kościoła i do szkoły uczniowie klas 0 i klas  I-III  pod opieką rodziców.

 

Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego 

 

 Informacja Dyrektora

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19.06.2019 o godzinie 8.00 do godziny 9.00 - rozdanie świadectw+ lekcja wychowawcza dotycząca bezpiecznych wakacji.  W tym dniu świetlica nie jest czynna.

Natomiast uroczyste podsumowanie nastąpi dzień wcześniej czyli 18.06.2019 o godzinie 9.00 Mszą Św. w Kościele parafialnym w Niskowe,j po czym około godziny 10.00 dalsza  część uroczystości na sali gimnastycznej.

Świetlica wyrusza do kościoła około 8.30. Pozostali uczniowie mogąsię dołączyć do grupy, albo indywidualnie pod opieką rodziców udają się do kościoła.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczeństwo w szkole

W trosce o bezpieczne warunki pracy i nauki Szkoła Podstawowa w Biczycach obok programu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" wdraża procedury, które minimalizują niebezpieczne sytuacje...Bezpieczeństwo ma różne oblicza. Kiedy myślimy o przepisach BHP, regulaminach i procedurach, skupiamy się na bezpieczeństwie zewnętrznym. Kiedy jednak myślimy o człowieku, jego postawach i przeżyciach, wkraczamy w obszar wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Wreszcie bezpieczeństwo to brak zagrożenia, co w praktyce przekłada się na działania profilaktyczne szkoły skierowane na wszystkich członków społeczności szkolnej oraz, pośrednio, na rodziny uczniów.

Obowiązki szkoły

Każda placówka musi:

 • zapewnić uczniom bezpieczną drogę do szkoły oraz bezpieczeństwo na terenie szkoły;
 • dbać o stan techniczny i ergonomię budynku;
 • dbać o bezpieczeństwo mienia szkoły oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą);
 • przeciwdziałać aktom agresji i przemocy, w tym fali uczniowskiej oraz cyberprzemocy;
 • dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;
 • zapewnić podopiecznym zdrowy, harmonijny i bezpieczny rozwój edukacyjny, osobowy i społeczny;
 • przeciwdziałać stosowaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);
 • edukować społeczność szkolną w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji niepożądanych zachowań (także na lekcjach przedmiotowych);
 • obejmować szczególną opieką uczniów przejawiających trudne zachowania lub zagrożonych demoralizacją;
 • współpracować ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Gminną, Policją).
 
Gdzie czai się zagrożenie

Lepiej zapobiegać, niż interweniować. Dlatego od roku szkolnego 2017/18 tak duży nacisk kładzie się na tworzenie i wdrażanie skutecznych programów profilaktycznych. Wymaga to dokonania diagnozy podopiecznych i ich potrzeb oraz przeprowadzenie analizy i ewaluacji dotychczasowych działań profilaktycznych. Zaangażowanie nauczycieli przedmiotowych ma wzmacniać działania we wszystkich obszarach życia szkolnego.

W większości szkół występują podobne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu społeczności szkolnej takie jak:

 • wypadki w drodze do szkoły, w pobliżu szkoły, na przerwach (na korytarzach, na boisku), w czasie lekcji wychowania fizycznego lub w pracowniach przedmiotowych (np. chemicznej);
 • kradzieże lub niszczenie mienia uczniów (np. kurtki, roweru) albo mienia szkoły (np. wyposażenia sal lekcyjnych);
 • zaczepianie, grożenie, zastraszanie, szantażowanie (także w formie cyberprzemocy);
 • przeszkadzanie nauczycielom w prowadzeniu lekcji/utrudnianie innym uczniom korzystania z lekcji;
 • agresja słowna i fizyczna;
 • fala uczniowska;
 • posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (np. noża);
 • przebywanie pod wpływem środków odurzających.

Wśród przyczyn tego typu zagrożeń wymienić należy:

 • zły stan techniczny budynku;
 • brak nadzoru nauczycieli w czasie lekcji i przerw;
 • przyzwolenie nauczycieli na naruszanie norm (przymykanie oczu, lekceważenie pierwszych niepokojących sygnałów);
 • patologiczne środowisko rodzinne;
 • nieprzystosowanie społeczne wychowanków;
 • nieprawidłowe relacje interpersonalne w klasie/społeczności;
 • brak lub niewystarczające umiejętności werbalne (prowadzenie dyskusji, argumentowanie, rozwiązywanie problemów, negocjowanie, zawieranie kompromisów);
 • nadmierna kontrola ze strony nauczycieli;
 • uzależnienia/przebywanie pod wpływem środków odurzających.
Procedury postepowania

Obok tworzenia i wdrażania programu wychowawczo-profilaktycznego do zadań szkoły należy stworzenie systemu norm oraz systemu interwencji wobec zagrożeń. Pracownicy placówki mogą wiele zrobić sami, jednak warto zaprosić do pomocy i współpracy specjalistów (pedagoga, psychologa, pracowników poradni, ośrodków socjoterapii itp.). Oni bowiem mają gotowe narzędzia, które szkoła może wykorzystać.

Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu członków społeczności szkolnej, w tym sankcje, zaliczamy do działań interwencyjnych. Nauczyciele i wychowawcy potrafią zazwyczaj skutecznie rozwiązywać problemy takie jak przeszkadzanie na lekcji lub agresja werbalna. Czasem jednak sytuacja zagraża bezpieczeństwu uczniów/pracowników i wymaga interwencji zewnętrznej. Wtedy trzeba zawiadomić rodziców podopiecznych i np. Policję.

Kiedy można lub trzeba włączyć specjalistów lub organy zewnętrzne?

Sytuacje, które można zakwalifikować do grupy trudnych lub zagrażających bezpieczeństwu społeczności szkolnej, dzielą się na kilka grup:

 • lekcja: zastraszanie, agresja, przemoc, niszczenie mienia;
 • teren szkoły: kradzieże, zastraszanie, fala uczniowska, niszczenie mienia, agresja i przemoc, używki (posiadanie, rozprowadzanie, przebywanie pod ich wpływem);
 • cyberprzemoc: robienie zdjęć/filmów ośmieszających inne osoby, wykorzystywanie tych materiałów do wymuszeń, szantażu, rozpowszechniania nieprawdziwych lub poniżających informacji w wiadomościach (np. SMS) oraz w internecie (np. portale społecznościowe); także wysyłanie wiadomości o treści szkodliwej, agresywnej, dyskryminującej;
 • sytuacje kryzysowe: próby samobójcze, samookaleczenia, okaleczanie innych osób, epizody psychotyczne, zagrożenie zamachem terrorystycznym.

Bywa, że szkoła nie potrafi lub nie może pomóc uczniowi (i ewentualnie jego rodzinie) w rozwiązaniu problemu. Nauczyciele i wychowawcy nie zawsze posiadają potrzebne do tego kompetencje. Istnieją wtedy dwie możliwości:

 1. skierowanie ucznia do specjalisty, np. na terapię lub
 2. włączenie organów zewnętrznych w proces interwencji.
 
 
Najważniejsze akty prawne dotyczące bezpieczeństwa 
 
Bezpieczeństwo w szkole 

Bezpieczeństwo w szkole Załącznik do Zarządzenia nr 11/2018/2019  Rady Pedagogicznej z dnia  12.09.2018r.

 

 


 
 Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczeństwo w szkole

Informacja Dyrektora

Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 w dniach  29,30. 04  oraz 02.05  2019r. nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica szkolna jest czynna. Obiadów w tych dniach nie będzie.


INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

 

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów 

Zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 18 – 23 kwietnia 2019 r. trwa wiosenna przerwa świąteczna, co oznacza, iż w Szkole nie ma  wówczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych ( lekcji, zajęć dodatkowych itp.)

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 


Informacja Dyrektora

 

W dniach  10, 11 i 12 kwiecień 2019r. (środa, czwartek, piątek) odbywać się będzie egzamin gimnazjalny kl. III Gimnazjum. W tych dniach uczniowie z klas 1-8 Szkoły Podstawowej mają lekcje zgodnie z rozkładem zajęć.

 

W dniach  15, 16 i 17 kwiecień 2019r. (poniedziałek, wtorek, środa) odbywać się będzie egzamin 8 klasy Szkoły Podstawowej. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych, wynikających z kalendarza roku szkolnego 2018/2019 ustalone przez Dyrektora szkoły dla klas 1-7 Szkoły Podstawowej. Gimnazjum w tych dniach uczy się. 

 

W dniach  15, 16 i 17 kwiecień 2019r. świetlica szkolna jest czynna, jednak w związku z prawidłową organizacją egzaminu proszę w miarę możliwości rodziców o pozostawienie dziecka w domu.  Obiadów w tych dniach nie będzie.

Znalezione obrazy dla zapytania egzaminyINFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

 

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów 

Zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 23 – 31 grudnia 2018 r. trwa zimowa przerwa świąteczna, co oznacza, iż w Szkole nie ma  wówczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych ( lekcji, zajęć dodatkowych itp.)

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Rodziców klas I-VIII , którzy naprawdę w wyjątkowych  przypadkach, nie mogą zapewnić opieki dla swoich dzieci w dniach:

24.12 2018r. – poniedziałek ( Wigilia)

27.12.2018r. – czwartek

28.12.2018r. – piątek

31.12.2018r. – poniedziałek ( Sylwester)

w celu zaplanowania pracy Szkoły, proszę o składanie wyłącznie w formie papierowej w terminie do 18 grudnia 2018r. w sekretariacie wniosków o zapewnienie opieki przez Szkołę. Wnioski są do pobrania tutaj.

W dniach zimowej przerwy świątecznej nie będzie obiadów w szkolnej stołówce. Nauczyciele dyżurujący nie organizują żadnych zajęć dla uczniów – sprawują wyłącznie opiekę.

Bazując na doświadczeniach z lat ubiegłych, informuję, iż:

 • 1) prawo do opieki w w/w dniach przerwy świątecznej mają wyłącznie uczniowie , których rodzice złożyli w wyznaczonym terminie wniosek,
 • 2) zgłoszeni uczniowie będą przebywać w jednej grupie w sali świetlicowej na parterze w budynku  pod opieką zmieniających się w ciągu dnia dyżurujących nauczycieli.
 • 3) złożenie wniosku „ na zapas” i nieprzyprowadzenie dziecka do Szkoły w zadeklarowanym we wniosku dniu, będzie skutkowało niebraniem pod uwagę wniosku rodzica o opiekę przy następnej okazji, ze względu na narażenie Szkoły na zbędne koszty,
 • 4) w przypadku otrzymania poniżej 10 wniosków o opiekę ( 1% stanu Szkoły), ze względów ekonomicznych, uczniowie będą dołączeni do oddziału przedszkolnego, a w razie braku dzieci w grupie przedszkolnej, taka opieka nie zostanie zapewniona na terenie szkoły.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Rodziców z prośbą o rzetelne  przemyślenie swoich decyzji odnośnie  zapewnienia opieki w dniach zimowej przerwy świątecznej, kierując się przede wszystkim dobrem własnego dziecka.

 

Znalezione obrazy dla zapytania informacja dyrektora o przerwie świątecznejINFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje, iż na mocy ustawy, dzień 12.11.2018 jest dniem wolnym od pracy. Ustawa o Święcie Narodowym 12 listopada weszła w życie kilka dni temu. Sejm przyjął projekt ustawy z poprawkami Senatu, a prezydent Andrzej Duda ją podpisał, dlatego jest obowiązującym dokumentem.

Szkoła w tym dniu jest zamknięta.


 <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhMSERMVFRIXGRYYFxYYEhoVGBUXGB4WFx4YFhYaHSggGBslIRgXITIhJikrLi8vGh8zODMtNyguLi0BCgoKDg0OGhAQFy0dHSYtLS0tLS01LS0tLS0tLS0tLSstKy0tLS0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUBAwYCB//EAEAQAAICAQMCAwcDAQUFCAMAAAECAxEABBIhBTETQVEGFCIyYXHRU4GTIwczQlKRNWJyobEVJDRDdLKz8BaCkv/EABoBAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMFBgT/xAApEQEAAgECBAUEAwAAAAAAAAAAAQIRAwQFEiFRFDFScZETgbHRBhUi/9oADAMBAAIRAxEAPwD7jjGMBjKzq3U/C2qPnblePSv+f75q0nWQ1q4Ab/d5DEiwB9/L1+/GBZe9Jdb1vv8AMO3bN2cRF4hmMpRk2kuA6EWLHwj6fCPO+M6DqPWNlhavtZ7X/wDfM4FvnmR6BPevQWf2A75X9G6h4qkNW9aBo2DwORwOLJHbLA4HPaf220kjSJH47tExSQLotS2xh/hYiKgcsek9d0+p3iCVXZDTryrofR0YBl/cZyv9nX/ius/+tb/2jIXt+o03U+layIbZZZvdZa48WOSgN3rt7j9vQYHZav2ihjkaEiZpFALCPSzzBd3Ito0ZQfpd5H0ntfpZNSNIrSjUFS/hvppoyEH+Il0AA8rPnQzPtT1yHp+nl1LiySKQctLKQEVFHqaA+wJyt/s+9npIEk1WrO7X6oiSc/5B/hhX0VRxXr9hgWum9qNO+pbSKZPeEAZkOnlG1TVMXKbaNjm88an2u0yag6VjN7wF3+GulnkbZe3eNkZtb4vKPpP+39d/6XT/APU5D6nqTH7RoyxSSn/s8jbHs3f33f42UV+/nk7DrtL7SQySeComEmxpAr6WaK0UqpK+IgDEFl4HPOeuje0en1TzRwuTJCQsqNG8boT2tHUGj61Wa+k9RM80ofTyQmIJt8QLvYSbiSNjMNvwgd+6nOJ690eddXq+p6DnV6eZVeKzWp0/gadmiI/zAkkH1/bKO+6j1qKF4o5N+6Vtke2KRwzUzbbVSAaVjz5A5pHtLp/eV0bOyahlLKjxOm9R32MyhX+wN8HKiLrcWtHS9TAbR9Q3B7ow0+ptWHkwPGRPb32dGt1OnRXMU8cE8sEoPMcqPpqJ9RzRHocDrOrdVj00TTTFhGoJZljaTaB3JCAmshdY9qNPpYRPqTJHEaG4wSmieBuCoSt/UDOX0/tM2q6drodQoj12nikTURdvi2mpEHmjdx/9Obv7af8AZMv/AB6f/wCRMDpeqe0kGng94nMiQ8EsYJTtBIA3KFLLyR3Ge5+vwppjq3LrAF3ljDICFq9xTbuAr6ZQf2uf7H1n/An/AL48iezXVYuoStBISo0nh/8AdXXa8jAKRPID8yA1tUcdmPJWg7TpuvSdBJGH2NyN8bxkj12uAf8Alkfr3XYdHEZtSWWJa3OInkC2QBu2Ka5IyyAzj/7Xv9j63/gX/wB6YkdNo9cssYlQNsYbhujZGIIsHYwDf8sj9O61FMZBHv8A6bFHLwyRhWWiRbqAe47ZJ6d/dR/8Cf8AQZTaPSeNF1CGyviSzpuHdd6Itj7XiR7PtfpvDM/9X3bk+P4DmKh/iDAXs/362n1yTrPaGGLwd/iEzKWjWOCWZioCkkrGjFQNy8n1zg+j+1knTVj6f1mHw4wohi1aKWglQDaA/wDlNDn/AFIHfPpOjgjCxlKICBUa7tPh7HzBpT+2BxvtB1Tp3UY5NNIdWwhdTII9FqQ0bgNQb+ia4JNfbNXRv7P9C0Cvp5tSIZBvHxhdwZStkNHY+FiKNd83ewf/AI/rX/qI/wD486D2hJWEaeL4XnbwkrgqHtpHH1VBIw+oGai9ojESzyxM5w57ofsno50E+n1WpdG4D+IjWYnPPMfcOpO7uSAfTN3sd7hoZZOmaVpvGvxWSSKQkLSJuD7AuzhRd98iewqDQ67W9KrbEa1WlF3/AE3pXQX5Kw/6569uh7rr+ndRHClzpJ+P/LmsoWPkFYXf1GSbTPTJiOzpNL7VaaTUvo1aT3lBuZDBKu1ePiLFAtcjm8k6jrUSTx6dt/iyBigEMjKQu3cS4XaANy3ZHcZw3tLrDB1rS6sACEldBO3Nl5QZUBHahcZv/ezs9F/U1U0nlEFgX7mpJCD6G4h90ORpcDGMYDIOu+Yfb85OyDrvmH2/OBOzBzOYOBx3WZAZZAW5utpSxYFfMaHYXzYrn0yPDp3KoE/xAEseAFN3tCnkj6D/AJZY9a0rGR95qIg3bjle9Dil8+T2AY2ayuMrxpdWpYEWGY/Ezlib+JTQ4F+g74G/qmvZw7BW7CqYHj1X9heauo6Y/EzMpotRF2oY1zwP3o3WbpumuQqNsBJsncSqqPiqzz/u39807mbcdxIj2ggALfxDlQtA8Bu99itgXgbegSESx0Ga+1E7Qh8weCV59COBzwM6+Q0Cef2Fn9h55z3S9DbAoy7VZWogml8trcHyIHParHOdJgcB7IePp5+pPLo9Ttn1LSxkIh3JQXkb7BNXz65IXomo1uvg1mrj8DT6bcdPpyyvK8rcGSbYSi1QpQx7d/I9vWMD5zqNLqNT1T3jV6Wf3TS8aWMKrCSU3c7jdxVDaDz2PBvOrPVpXlhjj006ozEySuqKqIqsa+YkszBV4HYk3l3isDh+lQTDrOq1DaeVYJIIY0kKiiyGzYvcBz3I8jmrUxTjrg1g00zacaQwb1Vf7zxN/ClgarzzvcYFInU5nmjRNNLHHy0ksiqooA0igMSWJI8qAvm819Ad/H1heKRFklV42ZaDqIoY7+nKNwaOX+KwODk9kHg6pBqtKa0skjyamEdlm8KVVmUeW7cQa8yO/le6l29/hYRSGNYZkaQJ8Id3gKj1PCNyBQy/xgcL/aJ7IPqK1WjOzVqpjeqA1EDcPE3kTVlb8/2I2/2raGbUdPbT6eF5ZWaIgKBQCOrG2YgDgZ2uBgcb/aLDLqelzwwQyvNKqhU27SCGQncWIAqj58+V5B9p/Z55tPDrNMksPU9OiiIhKZyALhlF7WQmxd0LPNXf0DFYFJ7LdWnniX3rSyaacD41bayMeLMbKx4+ho/fvnr2y6OdZotRpQQrSoQpPYN3W/pYGXWYwOY6N12RYI459LqV1KoFZFgLqzKKJSYf0tpqxuYdxdZJg008ek1DAf8AeZPHlCg3td7KJfYkDYt9iRl9WMDkera/3jSPBPoZzNIhUwGLcm8iv78ExAA8hiwPHa+MtvZXpraTQ6fTyHc8USKxWzZUchfMjyH7ZcVjA4j2K080et6m8sEscc8yPEzKKZVUqbokr2vmu4ydLpBq9a41WkLaeJAsJliV45HYkyOFJNUFRQWA7tXfOprGB869r/Z73efQ6rpeiHiwynxUgjSIPA4IcNyqluBV+udJ7Y9K9+6fqIApDPGSgYUVkX4kseR3AZ0NYyDhOo+zMs/RW08ttrGj8Ym6PvI/qiiPRqT7DOo9m9G8WmiWU3LW6VvWVyXc/wD9McsxjKM4xjAZB13zD7fnJ2Qdd8w+35wJuZxjAgdS6f4n+Lb