ROK SZKOLNY 2017 2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

EW

J. POLSKI 

J. ANGIELSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

PRZYRODA

INFORMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

ZAJĘICA TECHNICZNE

WF

RELIGIA

WDŻ

FIZYKA 

CHEMIA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

J. NIEMIECKI


GIMNAZJUM

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

HISTORIA

WOS

MATEMATYKA

BIOLOGIA

FIZYKA

CHEMIA

GEOGRAFIA

INFORMATYKA

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PLASTYKA

MUZYKA

TECHNIKA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WF

RELIGIA

WDŻ