RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 WYDARZENIA 

 REGULAMIN ŚWIETLICY

ZASADY PRZYPROWADZANIA I
ODBIERANIA DZIECI


ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Świetlica szkolna jest to miejsce, w którym dzieci spędzają czas przed jak i po zajęciach lekcyjnych, uczą się, bawią i odpoczywają oraz zawierają nowe znajomości i przyjaźnie.

Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Prowadzone są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, które dają możliwość zaprezentowania twórczości dziecka oraz wykorzystania umiejętności dziecka, jego talentów i zainteresowań.

Głównymi formami pracy w świetlicy są gry i zabawy ruchowe zarówno w salach jak i na boisku szkolnym, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, zajęcia audiowizualne (filmy i bajki edukacyjne), zajęcia integrujące grupę.

 

 

GODZINY OTWARCIA

DNI TYGODNIA

GODZINY PRZEDPOŁUDNIOWE

GODZINY POPOŁUDNIOWE

PONIEDZIAŁEK

6.30 – 7.45

12.30 – 16.00

WTOREK

6.30 – 7.45

11.30 – 16.00

ŚRODA

6.30 – 7.45

11.30 – 16.00

CZWARTEK

6.30 – 7.45

11.30 – 16.00

PIĄTEK

6.30 – 7.45

11.30 – 16.00

 

 

Karta zapisu: - .doc


         
       
   
       


ROK SZKOLNY 2019 2020

 

       
       
                                       


ROK SZKOLNY 2018 2019

Wydarzenia
 

Funkcje i zadania świetlicy

Świetlica szkolna  przy SP Biczyce Dolne stanowi integralną część szkoły. Jest miejscem przeznaczonym na wypoczynek i relaks po trudnych zajęciach lekcyjnych. Choć korzystać z niej można również przed lekcjami.
Pełni ona głównie funkcję opiekuńczą i wychowawczą.

 

Zadania realizowane przez świetlicę a wynikające z wymienionych funkcji to :

- zapewnienie opieki w godzinach, w których uczeń nie ma zajęć lekcyjnych,
- opieka nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły busem  i oczekującym na odjazd,
- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej. Uczniom nie potrafiącym uczyć się przyswajane są metody uczenia się, korzystania z podręczników, książek pomocniczych, czasopism i pomocy naukowych.
- systematyczna współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów Rodzice uczniów powinni być informowani i wprowadzani w problemy opiekuńczo-wychowawcze szkoły, aby wspólnie je rozwiązywać .
- organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
- rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności ucznia,
- dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ucznia,
- kształtowanie nawyków higieny i czystości,
- organizowanie racjonalnego wypoczynku

Świetlica włącza się w realizację ścieżek międzyprzedmiotowych, a zwłaszcza:

edukacji regionalnej, czytelniczej i medialnej, prozdrowotnej.
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych przebiega w trochę innych warunkach, niż w czasie lekcji. Jest tu o wiele większa swoboda w doborze treści, form i metod prowadzenia zajęć. Panuje luźna, swobodna atmosfera. Uczniowie są otwarci, spontaniczni. Wiedzą, że udzielenie złej odpowiedzi nie będzie miało konsekwencji ujemnych w postaci oceny niedostatecznej.
Przebieg realizacji zadań uzależniony jest od wielu czynników a przede wszystkim od warunków lokalowych, kwalifikacji i kreatywności osób pracujących a także ilości uczniów przebywających w świetlicy.
Świetlica szkolna realizując statutowe zadania kształtuje osobowość ucznia, uczy systematyczności, kreatywności, zdrowego współzawodnictwa, doskonali umiejętności już nabyte ale pozwala także zdobyć nowe. Praca w świetlicy gimnazjalnej jest bardzo trudna, z tego względu, że uczniów trudno zainteresować, zaciekawić, nie wszystko im się podoba. W czasie wolnym najchętniej nie robiliby nic. Wiele propozycji jest dla nich albo za dziecinna albo za poważna. Oferta zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez świetlicę uzależniona jest od kreatywności, pomysłowości osób tam pracujących a także warunków lokalowych.

Świetlica realizuje zadania wynikające z Programu Wychowawczego  Szkoły. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnie z rocznym planem pracy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, pomoc w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej i rekreacji. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:15 do 16:00. Do dyspozycji mamy trzy sale, przeznaczone do różnego rodzaju zajęć. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach zajęć:   


GODZINY OTWARCIA

                                                                            

 

      


DNI TYGODNIA
GODZINY PRZEDPOŁUDNIOWE
GODZINY POPOŁUDNIOWE
PONIEDZIAŁEK
6.15 - 7.45
11.30 - 16.00
WTOREK
6.15 - 7.45
11.30 - 16.00
ŚRODA
6.15 - 7.45
12.30 - 16.00
CZWARTEK
6.15 - 7.45
12.30 - 16.00
PIĄTEK
6.15 - 7.45
11.30 - 16.00