ROK SZKOLNY 2021 2022

 

 

 Dokumenty:


  1. Statut  Szkoły Podstawowej -  pobierz: pdf
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny - pobierz: pdf
  3. Regulamin wycieczek - pobierz: pdf
 
  1. Procedury wydawania duplikatów dokumentów - pobierz: pdf
  2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - pobierz: pdf
  3. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji/karty rowerowej - pobierz: pdf
 
 

 WAŻNE !!!

Z dniem 20.12.2019 r. Statut Szkoły znowelizowany po konsultacjach nauczycieli. Niniejszy statut zostanie wprowadzony z dniem 22.01.2020 r. Zwracam się do Rodziców i Uczniów z prośbą o zapoznanie się z projektem tego statutu, na uwagi czekamy do 20 stycznia 2020 r.

Projekt Statutu STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BICZYCACH DOLNYCH

 

Co zawiera statut?

 

Podstawą do opracowania statutu jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami), zwane dalej „Prawem oświatowym”, ale nie tylko. Samo wprowadzenie do wyliczenia w art. 98 ust. 1 Prawa oświatowego („Statut zawiera w szczególności”) wskazuje, iż wyliczone elementy nie wyczerpują zakresu spraw, które statut ma określać.

Informacje co powinien zawierać statut znajdujemy także w innych przepisach, np.:

-       w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty” [patrz: rozdział 3a],

-       ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami), zwane dalej „Przepisami wprowadzającymi” [patrz: art. 322 ust. 6 i 7],

-       w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późniejszymi zmianami) [patrz: § 23 ust. 4].

W poniższym zestawieniu uwzględniono te treści, które nie były dotychczas wymagane lub ich zakres został poszerzony, w porównaniu z ramowymi statutami publicznych szkół. Należy także pamiętać, iż w odniesieniu do:

-       dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego,

-       dotychczasowego 4-letniego technikum,

-       gimnazjum, które nie zostało włączone do szkoły innego typu lub nie zostało przekształcone w szkołę innego typu,

-       dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, która nie została przekształcona w szkołę branżową I stopnia,

-       dotychczasowej trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która nie została przekształcona w trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz

-       dotychczasowej szkoły policealnej ,

stosuje się dotychczasowe przepisy w sprawie ramowych statutów publicznych szkół, z odpowiednim uwzględnieniem przepisów Prawa oświatowego.

Ustawa – Prawo oświatowe STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:

1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół – także nazwę tego zespołu;

2) imię szkoły, o ile zostało nadane;

3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;

 

4) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa1 oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

5) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;

6) organizację pracy szkoływ tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;

7) zakres zadań nauczycieliw tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza,2 oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;

8)szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty;

9) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

10) szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

11) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

12) organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada;

13) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi;

14) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

15) określenie formy kształcenia – stacjonarnej lub zaocznej – w przypadku szkoły dla dorosłych;

 

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego[dla ZSZ, LO, T były takie zapisy]

17) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły [uczeń objęty obowiązkiem nauki, nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym], a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

18) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;

19) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;

20) przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;

22) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;

23) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;

24) organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;

25) organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia – w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;

26) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione.

Art. 98.2 W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:

1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;

3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

3. (….).

4. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26.

Do opracowania statutu szkoły niezbędne są także zapisy między innymi:

1) rozporządzenia wydanego na podstawie art. 111 Prawa oświatowego [nazwa szkoły, zespołów szkół, organizacja zespołów nauczycielskich, organizacja internatu, arkusz organizacji]; 

 

2) rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty dotyczące szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów oraz rozporządzenie MEN na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty;

3) art. 5 Prawa oświatowego zadania i obowiązki nauczyciela;

4) art. 14 Prawa oświatowego definicja szkoły publicznej i warunki nadania uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej;

5) art. 26 Prawa oświatowego o programie wychowawczo-profilaktycznym;

6) art. 28 Prawa oświatowego o prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego, wymiar zajęć w szkole oraz o prowadzeniu zajęć ruchowych, gier i zabaw w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego;

7) art. 33 Prawa oświatowego o obowiązkach rodziców w odniesieniu do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego

8) art. 40 Prawa oświatowego o obowiązkach rodziców w odniesieniu do realizacji obowiązku szkolnego;

9) art. 47 Prawa oświatowego w sprawie podstaw programowych, z których można określić cele i zadania szkoły oraz zadania nauczycieli, dyrektora;

10) art. 44 Prawa oświatowego wskazujący wymagania wobec szkół co do prawidłowości i skuteczności działań w zakresie współpracy z rodzicami, zarządzania szkołą, organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów oraz rozporządzenie MEN wydane na podstawie art. 44 ust. 3 Prawa oświatowego;

11) art. 64 i art. 97 dotyczące stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

12) art. 68 Prawa oświatowego określający niektóre zadania dyrektora szkoły;

13)  art. 69 – art. 73 Prawa oświatowego dotyczące rady pedagogicznej;

14)  art. 80 – art. 82 Prawa oświatowego dotyczące rady szkoły;

15)  art. 83 – art. 84 Prawa oświatowego dotyczące rada rodziców;

16)  art. 85 Prawa oświatowego dotyczące samorządu uczniowskiego;

17)  art. 86 Prawa oświatowego o innej działalności w szkole

18)  art. 87 Prawa oświatowego o organach społecznych w szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną

19)  art 91 w odniesieniu do statutów zespołów szkół;

20)  art. 99 Prawa oświatowego dotyczący obowiązków ucznia;

21)  art. 100 ust. 6 Prawa oświatowego dotyczący zasad ubierania się uczniów w szkole lub dotyczący jednolitego stroju;

22)  art. 102 ust. 2 dotyczące statutu przedszkola w odniesieniu do zapisów dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;

23)  art. 104 Prawa oświatowego dotyczący organizacji biblioteki szkolnej;

24)  art. 105 Prawa oświatowego dotyczący organizacji świetlicy szkolnej;

 

25)  art. 111 ust. 5 o zespołach nauczycieli;

 

26)  art. 110 Prawa oświatowego dotyczący arkuszy organizacji szkoły;

 

27)  art. 155 Prawa oświatowego dotyczący zadań rodziców o przekazywaniu informacji szkole o dziecku;

 

28)  art. 238 ust. 2 Przepisów wprowadzających dotyczy pełnienia stanowiska wicedyrektora 8-letniej szkoły podstawowej przez dyrektora gimnazjum włączonego do 8-letniej szkoły podstawowej;

 

29)  art. 292 Przepisów wprowadzających o organizowaniu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018;

 

30)  art. 6 Karty Nauczyciela – obowiązki nauczyciela;

 

31)  art. 6a ust. 5 Karty Nauczyciela – zadanie dyrektora (dokonywanie oceny pracy nauczyciela);

 

32)  art. 7 Karty Nauczyciela – zadanie i zakres odpowiedzialności dyrektora;

 

33)  art. 12 Karty Nauczyciela – prawa nauczyciela;

 

34)  art. 322 ust. Przepisów wprowadzających – statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;

 

35) rozporządzeń wymieniających zadania nauczycieli, zadania dyrektora, zadania szkoły. Np. w sprawie zadań zespołu nauczycieli.