STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BICZYCACH DOLNYCH


                                                                ROK SZKOLNY 2018 2019

Co zawiera statut?

Podstawą do opracowania statutu jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami), zwane dalej „Prawem oświatowym”, ale nie tylko. Samo wprowadzenie do wyliczenia w art. 98 ust. 1 Prawa oświatowego („Statut zawiera w szczególności”) wskazuje, iż wyliczone elementy nie wyczerpują zakresu spraw, które statut ma określać.

Informacje co powinien zawierać statut znajdujemy także w innych przepisach, np.:

-w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty” [patrz: rozdział 3a],

-ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami), zwane dalej „Przepisami wprowadzającymi” [patrz: art. 322 ust. 6 i 7],

-w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późniejszymi zmianami) [patrz: § 23 ust. 4]. W poniższym zestawieniu kolorem niebieskim zaznaczono te treści, które nie były dotychczas wymagane lub ich zakres został poszerzony, w porównaniu z ramowymi statutami publicznych szkół. Należy także pamiętać, iż w odniesieniu do:

-       dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego,

-       dotychczasowego 4-letniego technikum,

-       gimnazjum, które nie zostało włączone do szkoły innego typu lub nie zostało przekształcone w szkołę innego typu,

-       dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, która nie została przekształcona w szkołę branżową I stopnia,

-       dotychczasowej trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która nie została przekształcona w trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz

-       dotychczasowej szkoły policealnej ,stosuje się dotychczasowe przepisy w sprawie ramowych statutów publicznych szkół, z odpowiednim uwzględnieniem przepisów Prawa oświatowego.

Ustawa – Prawo oświatowe STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:

1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół – także nazwę tego zespołu;

2) imię szkoły, o ile zostało nadane;

3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;

4)cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

5)organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;

6)organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;

7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;

8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty;

9) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

10) szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

11) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

12) organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada;

13) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi;

14) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

1) określenie formy kształcenia – stacjonarnej lub zaocznej – w przypadku szkoły dla dorosłych;

2) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; [dla ZSZ, LO,  T były takie zapisy]

3) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły [uczeń objęty obowiązkiem nauki, nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym], a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

4) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;

5) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; 

6) przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

7) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;

8) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;

9) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;

10) organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;

11)  organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia – w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;

12) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego,  o ile zostały ustanowione.

Art. 98.2 W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:

1)organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

2)organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;

3)organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

3. (….).

4.W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26.


 Dokumenty:


  1. Statut  Szkoły Podstawowej -  pobierz: pdf
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny - pobierz: pdf
  3. Regulamin wycieczek - pobierz: pdf
 
  1. Procedury wydawania duplikatów dokumentów - pobierz: pdf
  2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - pobierz: pdf
  3. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji/karty rowerowej - pobierz: pdf