Nasza szkołarealizuje zadania związane z ZPB od 2009 roku, czyli już od 10 lat.
23 września 2010 r. z udziałem naszych przedstawicieli w osobach: wójta Gminy Chełmiec Pana Bernarda Stawiarskiego, Dyrektora szkoły Rafała Majewskiego, szkolnego koordynatora Kornelii Kotlarz oraz uczennicy Klaudii Garguli, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się wówczas szósta edycja wręczenia certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” podczas której nasza szkoła uzyskała swój pierwszy Certyfikat. Mł. insp. Mariusz Dąbek wręczył certyfikaty przedstawicielom szkół, które uczestnicząc
w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zdobyły największą ilość punktów. Wśród wyróżnionych znalazła się Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek
w Biczycach Dolnych – uzyskując wynik 57 punktów, wraz z czterema innymi szkołami, uplasowała się na 3 miejscu z 32 szkół województwa małopolskiego. W oparciu o zapisy Regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” sprawdzeniu poddano: obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizacji projektu, sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa oraz osiągnięte cele.

W 2012 r. staraliśmy się o przedłużenie certyfikatu na okres 5 lat, które uzyskaliśmy 23.10.2012 r. Od 1.01.2013 funkcjonował Zespół Szkół i certyfikat ten obowiązywał dla Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych Szkoła Podstawowa - Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek.Obecnie już jako Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnychkontynuujemy zadania i działania związane z ZPB mając na uwadze przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki nauki oraz dobrą atmosferę i zintegrowaną społeczność szkolną. Od roku 2009 regularnie co 2 lata przeprowadzamy badania ankietowe wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Na podstawie analizy zgromadzonych wyników określamy obszary w których należy podjąć dodatkowe działania oraz ocenić skuteczność działań dotychczas podejmowanychw szkole.

28 marca 2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu uzyskaliśmy Certyfikat LIDERA „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, zaszczytny tytuł, który potwierdza przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu przez naszą szkołę.ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

       

 

Lp.

Rodzaj zadania

Podmiot

Termin

Ewentualny koszt

Odpowiedzialny

 

OBSZAR ORGANIZACYJNY

 

1.

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły
w oparciu o plan dyżurów na rok szkolny 2018/2019,
z bieżącym uwzględnieniem modyfikacji dyżurów nauczycielskich wynikających ze zmian zachodzących w  rozkładzie zajęć.

 

a) Dopracowanie  planu dyslokacji nauczycieli podczas dyżurów  ze szczególnym uwzględnieniem  szatni i toalet

b) Opieka nad uczniami podczas ostatnich lekcji – sprowadzanie uczniów do szatni przez nauczyciela.

c) Rozwiązywanie spraw związanych z niewłaściwym zachowaniem uczniów z udziałem nauczyciela dyżurującego.

d) Skuteczne wykorzystanie monitoringu szkolnego - bieżący monitoring- analiza zdarzeń konfliktowych, natychmiastowa reakcja.

e) Organizowanie próbnej ewakuacji.

 

wszyscy nauczyciele

rok szkolny

2018/2019

-

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka  Pociecha

Koordynator ZPB

 

 

nauczyciele w klasach 1-3

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

2.

„Skrzynka zaufania” służąca do kontaktu uczniów w sytuacjach trudnych z Dyrektorem, Pedagogiem szkolnymi nauczycielami mogącymi pomóc w rozwiązaniu problemu.

 

wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

rok szkolny

2018/2019

-

szkolni koordynatorzy projektu

 

opiekun

Samorządu

3.

Edukacja uczniów pod kątem: 
-zachowania się na drodze

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,

-zagrożeń w sieci

-odpowiedzialności prawnej/karnej nieletnich

Spotkanie z udziałem Policji
w poszczególnych grupach wiekowych:

kl.0-3, kl. 4, kl.7-8

wychowawcy klas

Wrzesień 2018

-

Policja

Dyrektor

4.

Udział szkoły w programie "Cybernauci".

-organizacja warsztatów dla klas 5a i 5b oraz klasy 6

-szkolenie RP na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni

-szkolenie dla Rodziców na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni: listopad 2018

wychowawcy klas

rok szkolny

2018/2019

-

Pedagog szkolny

5.

Policyjne patrole wokół szkoły ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieczornego i nocnego oraz
w czasie po zakończeniu zajęć przez uczniów.

 

Nawiązanie ścisłej współpracy z dzielnicowym- stała wymiana informacji, działania profilaktyczne.

 

 

-

 

Policja

6.

Ujęcie w harmonogramie patroli straży gminnej zadań do realizacji w terenie przyległym do obiektu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem ulicy zwłaszcza w godzinach porannych oraz kończenia zajęć przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

Straż gminna

7.

Zaangażowanie rodziców w działania szkoły podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

-Udział Rodziców przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne poszukiwanie rozwiązań.
-Informowanie Rodziców
o działaniach i podejmowanych zadaniach, w realizacji których niezbędne jest ich uczestnictwo.

Dyrektor

wychowawcy

rok szkolny

2018/2019

zebrania dla Rodziców

-

szkolni koordynatorzy projektu

8.

Poinformowanie uczniów klas 0 i 1 o drodze ewakuacyjnej
w szkole, przypomnienie pozostałym klasom drogi ewakuacyjnej. Przeprowadzenie próbnego alarmu ewakuacyjnego z budynku szkolnego.

Dyrektor

wychowawcy

rok szkolny

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dyrektor szkoły

 

 

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY

 

1.

Rozbudowa monitoringu (wymiana kamer)

 

 

 

2018/2019

 

Urząd Gminy Chełmiec

2.

 

 

Naprawa monitoringu w nowej części szkoły

 

 

 

listopad

2018

 

Urząd Gminy Chełmiec

3.

Dbanie  o bezpieczeństwo w miejscach zagrożenia - sprawne oświetlenie, utrzymanie porządku boiska szkolnego oraz otoczenia szkolnego

 

 

 

2018/2019

 

 

Czesław Kojs

konserwator

5.

Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych,

 

 

2018/2019

 

 

Urząd Gminy Chełmiec

6.

Remont łazienek  na starej części szkoły

 

 

wrzesień-październik

2018

 

 

 

Urząd Gminy Chełmiec

 

OBSZAR TECHNICZNY

 

1.

Utrzymanie w stanie prawidłowym systemu grzewczego w szkole i sali gimnastycznej

 

 

 

 

2018/2019

 

 

Czesław Kojs

Konserwator

 

 

2.

Prawidłowe działanie wind dla niepełnosprawnych

 

 

 

2018/2019

 

Czesław Kojs

Konserwator

 

 

3.

Wymiana sprzętu w sali komputerowej

 

 

 

2018/2019

 

Urząd Gminy

Chełmiec

 

 

 

4.

Wprowadzenie dziennika elektronicznego

 

 

2018/2019

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 


Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych LIDEREM

Szkół  Promujących Bezpieczeństwo!

28 marca 2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów LIDERA „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty, wręczył je Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu mł. insp. Jarosław Tokarczyk. Naszą szkołę, która już bezterminowo uzyskała ten zaszczytny tytuł reprezentowali: szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa mgr Agnieszka Pociecha oraz przedstawiciel uczniów naszej szkoły Jakub Krzak, uczeń klasy II gimnazjum.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu od roku 2005. Nasza szkoła oraz pięć pozostałych placówek, które również uzyskały tytuł Lidera 28 marca - do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przystąpiły w roku 2009. Cieszymy się z tego dużego sukcesu, jednocześnie gratulujemy pozostałym szkołom, które również zostały Liderami projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

 

   

 

    

    

 

           BEZPIECZNA SZKOŁA – PLAN DZIAŁAŃ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zadania główne:

 

ü  Udział w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, złożenie wniosku
o nadanie tytułu „lider projektu szkoła promująca bezpieczeństwo” i uzyskanie tytułu lidera projektu

 

ü  Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole poprzez organizowane akcje szkolne, w które zaangażowani zostaną zarówno uczniowie, rodzice
i nauczyciele

ü  Dalsze wzmacnianie wychowawczo – opiekuńczej funkcji szkoły

ü  Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, aktywizacja uczniów
i klasowych liderów wybranych do pełnienia zadań w samorządzie klasowym i szkolnym

ü Rozwój działalności pozalekcyjnej oraz zwiększenie znaczenia organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w życiu szkoły (szkolny klub wolontariatu)

 

Działania zespołu koordynatorów ds. bezpieczeństwa, który został utworzony w  II semestrze roku szkolnego 2016/2017 będą skoncentrowane wokół następujących działań :

 

 1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego 
  w szkole programu wychowawczo -  profilaktycznego.
 2. Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa
  w szkole i jej otoczeniu.
 4. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas lekcji wychowawczych, lekcji poświęconych bezpieczeństwu, przygotowywanych gazetkach ściennych, akcjach ulotkowych.
 5. Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.
 6. Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
 7. Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości dotyczących bezpieczeństwa
  i profilaktyki.
 8. Doskonalenie własne oraz innych nauczycieli w zakresie zapobiegania agresji, przemocy, uzależnieniom, profilaktyki i współpracy w tych działaniach z różnymi podmiotami.
 9. Dokumentowanie działań.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Przeprowadzenie próbnego alarmu ewakuacyjnego: wrzesień/maj.

2. Zorganizowanie spotkań uczniów z funkcjonariuszem Komendy Policji z Nowego Sącza poświęcone Bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły oraz bezpieczeństwu na drodze a także dla dzieci z klas młodszych spotkań z pielęgniarką szkolną na temat zachowań higienicznych i zdrowotnych: Jak dbać o zdrowie?

3. Kontynuowanie podejmowanych w minionym roku szkolnym działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły zmierzających do uzyskania zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie i w otoczeniu szkoły oraz świadomości uczniów w tym zakresie - Przystąpienie szkoły do programu „Odblaskowa szkoła” organizowanego przez małopolską Policję oraz akcji „No promil, no problem”

4. Podejmowanie dalszych działań na rzecz kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej na temat prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków żywieniowych:

Wypełnianie zadań wynikających z udziału szkoły w programie "Szkoła Promująca Zdrowie". Przystąpienie chętnych klasy szkoły podstawowej do programu „Zdrowe nie trudne”

5. Zwiększenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie:

− sposobów zapobiegania agresji i przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną, w tym cyberprzemocy (spotkania z Policjantem, gazetki ścienne, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i Rodziców);

− profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych (picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków i innych substancji nielegalnych), oraz sieci Internet – w tym gier komputerowych i hazardu;

− przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne sportowe, gazetki ścienne, spotkania z pielęgniarką szkolną, lekcje wychowawcze o tematyce zdrowotne, udział w szkolnym Dniu Zdrowej Żywności).

6. Omawianie i ustalanie z uczniami na początku I i II semestru roku szkolnego przez wychowawców i nauczycieli zasad bezpieczeństwa na zajęciach, które prowadzą oraz przypomnienie i uwrażliwienie uczniów na bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły oraz w jej otoczeniu: wycieczki na skrzyżowanie, praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię, obserwacja ruchu na drodze, nazywanie znaków drogowych.

7. Przypomnienie przez wychowawców i nauczycieli i zasad  bezpiecznej przerwy.

8. Zapoznanie uczniów z regulaminem korzystania z przyborów i przyrządów oraz zasadach bezpiecznego uczestnictwa i zachowania się na zajęciach wychowania fizycznego w klasach 0-3, 4-7 i gimnazjum.

9. Regularne kontrolowanie bezpieczeństwa terenu szkoły i obiektów na nim znajdujących się.

10. Przestrzeganie i wypełnianie zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów zawartych
w Statucie Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych.

11. Opracowanie planu dyżurów nauczycielskich na przerwach.

12. Organizacja pogadanek dla uczniów - na wszystkich poziomach: klasy 0-7 i gimnazjum dotyczących bezpiecznego spędzania czasu wolnego

13. Uwzględnienie w planie pracy wychowawczo – profilaktycznej pogadanek i rozmów
z uczniami klas młodszych oraz godziny wychowawczej w klasach 4-7 i gimnazjum, poświęconej bezpieczeństwu uczniów w szkole oraz w jej otoczeniu, jak również bezpiecznej drodze do i ze szkoły.

14. Organizowanie konkursów przeznaczonych dla uczniów klas 0-3, 4-7 i gimnazjum na temat:

 

I. Bezpieczna droga do szkoły (konkurs plastyczny)

II. Dobry kolega/ Dobra koleżanka 

III. Uczeń z zasadami

 

15. Prowadzenie rozmów, w razie konieczności zajęć w postaci spotkań indywidualnych
z uczniami najbardziej agresywnymi, w przypadku pojawienia się niepożądanych zachowań negatywnych u dzieci: praca z uczniem na poziomie I – praca wychowawcza wychowawcy klasy i rodziców, praca z uczniem na poziomie II – praca wychowawcza dyrektora szkoły
i pedagoga szkolnego.

16. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa - wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 1. Pogadanki na temat BHP w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach, przed okresem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich.
 2. Pogadanki i filmy na temat  bezpiecznej drogi do i ze szkoły: praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad przechodzenia przez jezdnię (wycieczki na skrzyżowanie w pobliżu szkoły lub UG w Chełmcu), nauka wzywania pomocy przez telefon ( wycieczki do straży pożarnej w Nowym Sączu)
 3. Organizowanie zajęć sportowych z zastosowaniem poznanych zasad bezpieczeństwa.
 4. Organizowanie kursu i egzaminu na kartę rowerową.
 1. Organizowanie dyskusji, rozmów z ekspertami, wywiadów,  prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa, spotkania
  z policjantem.
 2. Organizowanie zabaw integracyjnych, wycieczek rowerowych, rajdów pieszych.

17. Bezpieczeństwo uczniów w czasie wycieczek szkolnych. Zapoznanie się  nauczycieli
z regulaminem wycieczek szkolnych.  Zapoznanie uczniów z regulaminem zachowania się
w trakcie planowanej wycieczki całodniowej, wyjazdu lub wycieczki po najbliższej okolicy.

                                                                                                     Opracowanie:

Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole:

mgr Agnieszka Pociecha 


NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Działania koordynatora ds. bezpieczeństwa będą skoncentrowane wokół następujących zadań:

 1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych
  w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki.
 2. Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa
  w szkole i jej otoczeniu.
 4. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 5. Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.
 6. Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży.
 7. Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki.
 8. Dokumentowanie działań.
 9. Doskonalenie własne oraz innych nauczycieli w zakresie zapobiegania przemocy, uzależnieniom, profilaktyki i współpracy w tych działaniach z różnymi podmiotami.

Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza szkołą planowane w roku szkolnym 2016/2017:

ZADANIA GŁÓWNE:

UDZIAŁ W PROJEKCIE ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
I UZYSKANIE TYTUŁU LIDERA PROJEKTU

BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU SPOŁECZNEGO W SZKOLE

WZMOCNIENIE WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ FUNKCJI SZKOŁY

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, AKTYWIZACJA UCZNIÓW I LIDERÓW

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZALEKCYJNEJ ORAZ ZWIĘKSZENIE ZNACZENIA ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ MŁODZIEŻOWYCH W ŻYCIU SZKOŁY (SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU)

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zorganizowanie spotkań uczniów z:

-  Funkcjonariuszem Komendy Policji z Nowego Sącza poświęcone Bezpieczeństwu
w drodze do i ze szkoły oraz bezpieczeństwu na drodze: pieszych i kierujących pojazdem

-   Pielęgniarką szkolną – dbanie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie poprzez zachowania higieniczne i zdrowotne.

2. Podejmowanie dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły zmierzających do uzyskania zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie i w otoczeniu szkoły:

 - Przystąpienie klas pierwszych szkoły podstawowej do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

- Przystąpienie szkoły do programu „Odblaskowa szkoła” organizowanego przez małopolską  Policję

3. Podejmowanie dalszych działań na rzecz kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej na temat prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków żywieniowych:

- Udział szkoły w programie certyfikującym szkoły "Szkoła Promująca Zdrowie"

- Przystąpienie chętnych klasy szkoły podstawowej do programu „Zdrowe nie trudne”

4. Zwiększenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie:

− sposobów zapobiegania agresji i przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną, w tym cyberprzemocy (spotkania z Policjantem, gazetki ścienne, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i Rodziców);

− profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych (picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków i innych substancji nielegalnych), oraz sieci Internet – w tym gier komputerowych i hazardu;

− przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne sportowe, gazetki ścienne, spotkania z pielęgniarką szkolną, lekcje wychowawcze o tematyce zdrowotnej).

5. Omawianie i ustalanie z uczniami na początku I i II semestru roku szkolnego przez wychowawców i nauczycieli pracujący w szkole zasad bezpieczeństwa na zajęciach, które prowadzą oraz przypomnienie i uwrażliwienie uczniów na bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły oraz w jej otoczeniu.

6. Przypomnienie przez wychowawców i nauczycieli i zasad  bezpiecznej przerwy.

7. Zapoznanie uczniów z regulaminem korzystania z przyborów i przyrządów oraz zasadach bezpiecznego uczestnictwa i zachowania się na zajęciach wychowania fizycznego w klasach 0-3, 4-6 i gimnazjum.

8. Regularne kontrolowanie bezpieczeństwa terenu szkoły i obiektów na nim znajdujących się.

9. Przestrzeganie i wypełnianie zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów zawartych
w Statucie Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych.

10. Opracowanie planu dyżurów na przerwach.

11. Organizacja pogadanek dla uczniów - na wszystkich poziomach: klasy 0-6 i gimnazjum dotyczących bezpiecznego spędzania czasu wolnego

12. Uwzględnienie w planie pracy pogadanek i rozmów z uczniami klas młodszych oraz godziny wychowawczej w klasach 4-6 i gimnazjum, poświęconej bezpieczeństwu uczniów
w szkole oraz w jej otoczeniu, jak również bezpiecznej drodze do i ze szkoły.

13. Podczas spotkań z rodzicami - przekazanie informacji o planie działań na rok szkolny 2016/2017 zmierzających do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, oraz zamierzeń, które pragniemy wdrażać.

14. Organizowanie konkursów przeznaczonych dla uczniów klas 0-3, 4-6 i gimnazjum na temat:

I. Bezpieczna droga do szkoły (konkurs plastyczny dla klas 0-6, wrzesień 2016)

II. Dobry kolega/ Dobra koleżanka (styczeń 2017)

III. Uczeń z zasadami (czerwiec 2017) 

15. Prowadzenie rozmów, w razie konieczności zajęć w postaci spotkań indywidualnych
z uczniami najbardziej agresywnymi, w przypadku pojawienia się niepożądanych zachowań negatywnych u dzieci:

 -  praca z uczniem na poziomie I – praca wychowawcza wychowawcy klasy i rodziców,

-   praca z uczniem na poziomie II – praca wychowawcza dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.

16. Przystąpienie do programu certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą „Chronimy dzieci”.

Utworzenie gazetki informacyjnej na temat ochrony dzieci przed przemocą - dziecko wie, kogo i gdzie może poinformować o formie, miejscu i sprawcy

17. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa - wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Odpowiedzialni wychowawcy klas 0-6 i gimnazjum.

 1. Pogadanki na temat BHP w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach, przed okresem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich.
 2. Pogadanki i filmy na temat  bezpiecznej drogi do i ze szkoły:

     -  praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad przechodzenia przez jezdnię (wycieczki na skrzyżowanie w pobliżu szkoły lub UG w Chełmcu),

      -   nauka wzywania pomocy przez telefon.

      3. Organizowanie zajęć sportowych z zastosowaniem poznanych zasad bezpieczeństwa.

      4. Organizowanie kursu i egzaminu na kartę rowerową.

 1. Organizowanie dyskusji, rozmów z ekspertami, wywiadów,  prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa, spotkania
  z policjantem.
 1. Organizowanie zabaw integracyjnych, wycieczek rowerowych, rajdów pieszych.

18. Założenie Szkolnego Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt RP, włączenie w działalność koła przedstawicieli samorządu uczniowskiego szkoły. Propagowanie zadań towarzystwa
w społeczności szkolnej oraz środowisku lokalnym.

19. Bezpieczeństwo uczniów w czasie wycieczek szkolnych. Zapoznanie się  nauczycieli
z regulaminem wycieczek szkolnych.  Zapoznanie uczniów z regulaminem zachowania się
w trakcie planowanej wycieczki całodniowej, wyjazdu lub wycieczki po najbliższej okolicy.

 

                                                                                                     Opracowanie:

Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole:

mgr Agnieszka Pociecha

 

  
                       Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

ROK SZKOLNY 2014/2015.

   Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie w 2004 roku na podstawie wzorca holenderskiego. Początkowo w projekcie uczestniczyły szkoły gimnazjalne, stąd nazwano projekt „Bezpieczne Gimnazjum”. Kolejno został on rozszerzony na placówki oświatowe innych typów. Obecnie projekt realizowany w placówkach oświatowych nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa -Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

 • Zasady udziału w projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych został określone w „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Proces certyfikacji

1. Placówka po minimalnym okresie sześciu miesięcy realizacji działań w ramach projektu, może ubiegać się o przyznanie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 

W tym celu do dnia 15 kwietnia danegoroku kalendarzowego placówka składa wniosek o przyznanie certyfikatu. Wniosek wraz ze stosownymi załącznikami (według wzoru) należy przesłać pocztą, na adres:

Wydział Prewencji KWP w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

oraz drogą elektroniczną na adres prewencja@malopolska.policja.gov.pl

2. Po złożeniu wniosku komisja certyfikacyjna dokonuje sprawdzeń dokumentacji pod kątem formalnym, po czym koordynator projektu z ramienia KWP w Krakowie ustala termin przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego. Termin ustala się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem ( przewidywany okres audytów maj-czerwiec danego roku kalendarzowego)

W skład Zespołu certyfikacyjnego wchodzą koordynatorzy zagadnienia z ramienia Policji (Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie) w audycie może uczestniczyć koordynator zagadnienia z ramienia Komisariatu Policji z terenu danej placówki oświatowej.

3. Podczas audytu Zespół certyfikujący dokonuje m.in. analizy i oceny podjętych działań w zakresie obszaru organizacyjnego, infrastrukturalnego oraz technicznego placówki zgodnie z założeniami wskazanymi w Zintegrowanym Planie Działania. Audytu zakończony jest spisaniem protokołu (arkusza oceny) z którym zapoznaje się upoważniony przedstawiciel szkoły ubiegającej się o certyfikat. Na tym etapie można złożyć zastrzeżenia do protokołu.

4. Na podstawie protokołu (arkusz oceny) Komisja certyfikacyjna dokonuje sprawdzenia ilości zdobytych punktów. Maksymalna ilość punktów otrzymanych podczas audytu umożliwiająca nadanie certyfikatu to 58 punktów, dodatkowo Komisja certyfikacyjna ma możliwość przyznania punktów (max 2) w przypadku gdy placówka ubiegająca się o certyfikat wyróżnia się szczególnymi przedsięwzięciami w zakresie objętym projektem

5. Na wniosek Zespołu Certyfikacyjnego Małopolski Komendant Wojewódzki Policji przyznaje certyfikat. Wykaz placówek które otrzymały certyfikat umieszczany jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod linkiem www.malopolska.policja.gov.pl

Od tego momentu szkoła może informować o przyznaniu Certyfikatu i używać go dla własnych celów promocyjnych Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat, po tym terminie placówka może ubiegać się o przedłużenie certyfikatu.

 

 PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Każda placówka, której minął termin ważności certyfikatu może starać się o jego przedłużenie o kolejne 5 lat. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o przedłużenie certyfikatu (wzór jak przy certyfikacji) i dołączenie stosownych dokumentów.

Do oceny stopnia realizacji, a zarazem kontynuacji projektu służy arkusz oceny. Pozostałe obszary realizowane są tak jak przy procedurze nadania certyfikacji. Maksymalna ilość punktów otrzymanych podczas audytu przedłużającego ważności certyfikatu to 35 punktów z czego 30 punktów placówka może uzyskać podczas audytu natomiast max 5 punktów może przyznać zespół certyfikujący jeżeli placówka na tle innych podmiotów wyróżnia się szczególnymi przedsięwzięciami w zakresie objętym projektem

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, uroczystości organizowane są na przełomie września-października każdego roku kolendarzowego, wręczenie certyfikatu przedłużającego ważność odbywa się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 .

O terminach uroczystości placówki zostają powiadomione w stosownym terminie.


COFNIĘCIE CERTYFIKATU/UTRATA WAŻNOŚCI

W okresie ważności Certyfikatu Zespół Certyfikacyjny może przeprowadzić audyt kontrolny w placówce oświatowej.

Na wniosek Zespołu Certyfikacyjnego , Małopolski Komendant Wojewódzki Policji może cofnąć certyfikat przed upływem jego ważności m.in. w następstwie:

1. Uniemożliwienia przez Wnioskodawcę przeprowadzenia audytu kontrolnego

2. Nieuzyskania przez placówkę oświatową wymaganej liczby punktów (próg punktowy 80 % w trakcie audytu kontrolnego)

3. Z innych ważnych przyczyn

Placówka, która utraciła certyfikat może ubiegać się o ponowne jego uzyskanie dopiero po upływie roku.

Ważność certyfikatu wygasa po okresie na jaki certyfikat został przyznany, jeżeli placówka nie starała się o jego przedłużenie.

                             
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

ROK SZKOLNY 2013/2014.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Biczycach Dolnych po raz kolejny otrzymał certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Uroczystość miała miejsce 13 listopada w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu i oprócz koordynatora Pani Agnieszki Pociechy i przewodniczącej SU Klaudii Garguli, był na niej obecny również wójt Chełmca, Bernard Stawiarski.

  

 

Certyfikaty w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przyznawane są na pięć lat tym szkołom, które w swojej rocznej pracy wykazały, że bezpieczeństwo uczniów jest dla nich priorytetem. Projekt realizowany jest na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego od 2005 roku. Od tego momentu przystąpiło do niego łącznie 31 placówek oświatowych różnych szczebli z całej Sądecczyzny. Szkoła w Biczycach startowała w nim po raz drugi.

Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – insp. Marka Rudnika i koordynatora Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w KMP w Nowym Sączu – st. asp. Barbary Leśniak,

W tym roku certyfikaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwa” odebrało tylko sześć placówek oświatowych z naszego regionu.

  
Nasza szkoła - Zespół Szkół w Biczycach Dolnych Szkoła Podstawowa - Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek, przystąpiła do programu:
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

 


ROK SZKOLNY 2012/2013.


23 października 2012 r. Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek uzyskała przedłużenie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na 5 lat.


Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się na Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Od 1.01.2013 funkcjonuje Zespół Szkół i certyfikat ten będzie obowiązywać dla Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych Szkoła Podstawowa - Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek.

      

                         


Certyfikat odebrały Koordynator ZPB mgr Agnieszka Pociecha wraz z przewodniczącą Samorządu Szkolnego Aleksandrą Studzińską.ROK SZKOLNY 2011/2012


W 2012r. nasza szkoła stara się o przedłużenie certyfikatu "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"


Kontynuacja udziału w projekcie ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA jest bardzo ważna dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych ze względu na zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i pracy. Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych, 33-395 Chełmiec tel.: (0-18) 548-03-80
Copyright © 2013 Urząd Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec