2022/2023

 INFORMACJA 

Dyrekcja Szkoy Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 01.09.2022 roku o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Niskowej. Po przejściu do budynku szkoły dalsza część uroczystości. W drodze do kościoła i do szkoły uczniowie klas 0 i klas  I-III  pod opieką rodziców.

 

 

 

2021/2022

 INFORMACJA

24.08.2021

 

Dyrekcja Szkoy Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021 roku o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Niskowej. Po przejściu do budynku szkoły dalsza część uroczystości. W drodze do kościoła i do szkoły uczniowie klas 0 i klas  I-III  pod opieką rodziców.

2020/2021

INFORMACJA

Informuję ,że od 1 lutego 2021 nastąpi zmaina numeru telefonu do szkoły do sekretariatu. Nowy numer to;

18 548-03-80   

 Uwaga! Zmiana numeru telefonu!
INFORMACJA

W związku z postępującym działaniem wirusa COVID-19 , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biczycach informuje, iż nie będzie przeprowadzonej rekrutacji uzupelniającej do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2020/2021 przewidzianej zarządzeniem dyrektora szkoły 34/2019/2020 na dni 17-21.08.2020 r.

Powodem takiej decyzji są ograniczenia w ilości dzieci w klasie, a szkoła nie dysponuje salą, by warunki sanitarne spełnić. Decyzja GiS z 2 lipca bieżącego roku.  Link do strony

2019/2020

INFORMACJA

Zimowa przerwa świąteczna została wyznaczona na 23-31 grudnia 2019 rZimowa przerwa świąteczna wyznaczana jest na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Znalezione obrazy dla zapytania zimowa przerwa świąteczna rozporządzenie

Ponadto informuję, że uczniowie do szkoły przychodzą 07.01.2020 r. Zgodnie z kalendarzem 2019/2020 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 02 oraz 03 stycznia świetlica działa jak w każdy czwartek i każdy piątek.

 

 

 

INFORMACJA

 13.08.2019

Dyrekcja Szkoy Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019 roku o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Niskowej. Po przejściu do budynku szkoły dalsza część uroczystości. W drodze do kościoła i do szkoły uczniowie klas 0 i klas  I-III  pod opieką rodziców.

Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego

 

ROK SZKOLNY  2019/2020 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania klasyfikacja szkolna

 

WYWIADÓWKA-marzec 2019 - konsultacje 

 

 

SZANOWNI RODZICE!

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z WYCHOWAWCĄ i innymi nauczycielami 13.03.2019 od godziny 16.00 do 17.30

 

Zapraszamy!
WYWIADÓWKA-luty 2019 - konsultacje 

SZANOWNI RODZICE!

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z WYCHOWAWCĄ i innymi nauczycielami 06.02.2019 od godziny 15.30 do 17.30

 

Zapraszamy!

 

2019/2020 

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje,

iż zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec. 

Więcej iformacji w zakładce rekrutacja.

INFORMACJA

 13.08.2018

Dyrekcja Szkoy Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 03.09.2018 roku o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Niskowej. Po przejściu do budynku szkoły dalsza część uroczystości. W drodze do kościoła i do szkoły uczniowie klas 0 i klas  I-III  pod opieką rodziców.

 Znalezione obrazy dla zapytania początek szkoły

 

 

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. 
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

INFORMACJE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BICZYCACH DOLNYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez SP w Biczycach Dolnych....jest: Dyrektor – Rafał Majewski

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Szkole.... Elżbieta Nemeczek - pracownik administracji

3) Administrator danych osobowych - Dyrektor – RM - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SP w Biczycach......przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

 

 

 

 

 

                        2018/2019

 

Szanowni Rodzice!

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje,

 

iż zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec. 

 

ogłasza rekrutację do klas pierwszych w Szkole Podstawowej  im. s. Cz. Lorek oraz do Oddziału Przedszkolnego w Biczycach Dolnych w terminie od 26 lutego do 16 marca 2018 r.

zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji.

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego w, SP Biczyce Dolne oraz informację o planowanej rekrutacji.

regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018 2019
załącznik nr 1
zalącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nt 8
oświadcenie o wielodzietności
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klasy I szkoły podstawowej w, SP Biczyce Dolne oraz informację o planowanej rekrutacji.

regulamin rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2018 2019
załącznik nr 1
zalącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
 

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja ZS w Biczycach Dolnych informuje,

iż zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec 

ogłasza rekrutację do klas pierwszych w Szkole Podstawowej  im. s. Cz. Lorek oraz do Oddziału Przedszkolnego w Biczycach Dolnych w terminie od 14 marca do 31 marca 2017 r.


 

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego w, ZS Biczyce Dolne oraz informację o planowanej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z terminami

załącznik nr 1 - deklaracja kontynuacji

zalącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka

załącznik nr 3 - potwierdzenie woli 

załączniki nr 4-8

załączniki  pozostałe

 

 

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej  szkoły podstawowej, prowadzonych przez ZS Biczyce Dolne oraz informację o planowanej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z terminami

załącznik nr 1 - zgłoszenie uczniów

zalącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie z poza obwodu

załącznik nr 3 - wola przyjęcia 

załączniki nr 4 -8

 

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do szkołyINFORMACJA

Dyrekcja ZS Biczyce Dolne informuje, iż dnia 14.10.2016 r. tj. Dzień Nauczyciela program dnia przedstawia się następująco;

8.00 Msza Św. W Kościele Parafialnym zamówiona przez rodziców w intencji nauczycieli i wychowawców.

9.15 Uroczysta Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

9.45 Spotkanie z wychowawcą, sprawy wychowawcze, bezpieczeństwo.

10.30 Zakończenie.

Świetlica w tym dniu pracuje jak w każdy piątek.

Z okazji Dnia KEN Dyrekcja Zespołu Szkół wszystkim pracownikom szkoły w tym uroczystym dniu – dniu Waszego święta życzy dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Bądźcie przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata.

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia dla nauczycieli z okazji dnia edukacji narodowej

 

„Chełmieckie Teatralia” 

Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych, 33-395 Chełmiec tel.: (0-18) 548-03-80
Copyright © 2013 Urząd Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec