SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU "SURSUM CORDA"

 

Szkolny Klub Wolontariatu "SURSUM CORDA" powstał w naszej szkole w 2014r. z inicjatywy Natalii Rogowskiej oraz  Doroty Kośkiewicz. Współpracujemy z Sądeckim Centrum Wolontariatu założonym przez Stowarzyszenie Sursum Corda w 2002 roku. Nasz Klub promuje ideę wolontariatu, umożliwia lokalne zaangażowanie się młodzieży w działania wolontarystyczne, które są osadzone w realiach najbliższego środowiska - by odpowiadały na jego potrzeby. Co roku Klub zrzesza około 20 wolontariuszy ze starszych klas naszej szkoły, którzy angażują w różne akcje charytatywne na terenie naszej szkoły jak i poza nią.

 

Wolontariat to bezinteresowna praca, niezarobkowa, ale przynosząca wolontariuszowi konkretne korzyści.

 

Angażując się w wolontariat:

Sprawdziliśmy, to działa! Spróbuj i Ty.

  

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu „SURSUM CORDA” 

w Szkole Podstawowej im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych

  

 Postanowienia ogólne  

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń klasy VIII. Do działań woluntarystycznych, prowadzonych przez Szkolny Klub Wolontariatu może dołączyć każdy uczeń szkoły podstawowej.

 3. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

 Cele i sposoby działania 

 1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.

 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.

 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej.

 4. Klub Wolontariatu stwarza przestrzeń dla działań poprzez wspieranie uczniów w organizowaniu konkretnych sposobów pomocy.

 5. Celem Klubu jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej oraz promocja idei wolontariatu w szkole.

 6. Szkolny Klub Wolontariatu prowadzi cykliczne spotkania wolontariuszy.

 7. Klub Wolontariatu angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

 8. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu „Sursum Corda” jest Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych.

 9. Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektując zasady Klubu.

 10. W Klubie obowiązują zasady:

  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,

  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

  • zasada dobrowolności,

  • zasada bezinteresowności.

 11. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

 12. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

 13. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

 14. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

 15. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

 16. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu.

 17. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 18. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza po zasięgnięciu opinii zespołu wolontariuszy.

  Struktura Klubu wolontariusza 

 1. Na czele Szkolnego Klubu Wolontariatu stoi nauczyciel-koordynator wolontariatu.

 2. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w zaangażowaniu uczniów w działania wolontariatu.

 3. Koordynator, w zależności od charakteru podejmowanych działań, wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga koordynatorowi nadzorować jej przebieg.

  Obszary działania  

 1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

 2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

  Nagradzanie wolontariuszy  

 1. Wolontariusze za swoją aktywną działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu otrzymują pozytywne uwagi, które maja wpływ na ocenę z zachowania.

 2. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyskuje uczeń, który brał systematyczny udział w spotkaniach i akcjach Szkolnego Klubu Wolontariatu i ma na swoim koncie co najmniej 20 godzin woluntarystycznej pracy.