Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 18 | Przedszkole  18 w Gdyni

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Nemeczek, spbiczyce@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 4430788. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Biczyce Dolne 30, 33-395 Chełmiec
Tel.: 18 4430 788
Faks: 18 4430 788
E-mail: spbiczyce@wp.pl

Strona internetowa: http://www.zsbiczyce.chelmiec.pl

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

-Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy gminnej, która łączy się drogą krajową nr 28.  Do drzwi     głównych prowadzi chodnik i  schody, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby   niewidome i słabowidzące.

-Na terenie szkoły od strony wejścia do szkoły jest 8 miejsc parkingowych. 

-Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

-Budynek posiada windy oraz toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

-Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

-W budynku na nowej i starej części na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz.

-Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na

 stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Deklaracja dostępności - Pałac Młodzieży w Olsztynie