2021 2022

Szanowni Państwo 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN w poniższej informacj. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

 

Zachęcam Państwa do śledzenia  strony internetowej MEiN, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.


 1. List Ministra Zdrowia w sprawie szczepień nastolatków
 1. Deklaracja na szczepienia
 1. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 2020 2021

Zawieszenie pracy stacjonarnej oddzialu 0

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

Jest możliwość zapewnienia opieki świetlicowej dla uczniów klas I-III, oraz 0, dla rodziców którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzic spełniający kryteria wykazane w rozporządzeniu i niemający możliwości zapewnienia opieki dzicku musi złożyć wniosek do dyrektora. 

Pełne wiadomości pod linkiem


22.03.2021  edukacja wczesnoszkolna uczy się zdalnie.

 W okresie od 22 marca  do 09 kwietnia, nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się zdalnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, postanowiono przejść na ten system nauki.

Powrót do szkoły wytyczne MEiN18.01.2021 Powrót do szkoly klas edukacji wczesnoszkolnej

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowano wytyczne przez MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Powrót do szkoły wytyczne MEiN


Wytyczne i zasady w SP Biczyce Dolne

Załącznik nr do Zarządzenia nr 20/2020/2021


Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl


09.11.2020 Nauka zdalna.


Regulamin nauki zdalnej MS Teams.

Proszę się zapoznać szczególnie z § 6 Zasady pracy zdalnej

pobierz

 

Rozporządzenie MEN z 5 listopada.

pobierz

 

Instrukcja logowania ucznia do usługi Office 365 i aplikacji MS Teams

 

 1. Zaloguj się na swoje konto w dzienniku elektronicznym lub konto rodzica (tylko przez stronę internetową https://uonetplusuzytkownik.vulcan.net.pl/gminachelmiec/  a nie przez aplikację mobilną!)
 2. Wejdź do panelu UCZEŃ NOWOŚĆ
 3. W wyświetlonej po lewej stronie liście kliknij w Dostęp Office 365, pojawi się strona z Twoim loginem oraz pierwszym hasłem do usługi. Nie zamykaj przeglądarki tylko dodaj nową kartę i wpisz w wyszukiwarce Office 365.(lub wejdź tutaj bezpośrednio do usługi https://www.office.com/?auth=2 ) Następnie zaloguj się do portalu używając loginu i hasła z dziennika (Pamiętaj żeby wpisać jedną @ a nie dwie jak jest podane w loginie!) Następnie program poprosi o zmianę hasła na nowe, zrób to i zapamiętaj swoje nowe hasło. (jeśli pojawi się komunikat „to hasło widzieliśmy już wiele razy„ należy ustalić inne „trudniejsze” hasło).
 4. Następnie program poprosi nas o uwierzytelnienie konta. Należy wtedy podać swój numer telefonu lub adres email, na który zostanie wysłany kod. Po jego otrzymaniu (smsem lub na maila) wpisujemy go  i klikamy dalej.
 5. Po zalogowaniu pojawi się strona główna portalu Office 365 po lewej stronie wyszukaj aplikacji MS Teams i wejdź do niej.  

                                        

 1. Zapoznaj się z widokiem tej aplikacji, zobacz do jakich zespołów jesteś przedzielony (klasy i przedmioty) i jak można rozmawiać.
 2. Możesz również pobrać MS Teams na swój komputer lub aplikację mobilną na swój telefon. Pamiętaj Twoim loginem będzie zawsze adres z dziennika.
 3. Zapamiętaj: jeśli szkoła przejdzie na nauczanie zdalne lekcje będą odbywać się online przez aplikacje MS Teams


Bezpieczny powrót do szkół.

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Znowelizowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach tego aktu prawnego są określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN - Koronawirus: informacje i zalecenia ...

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

 

Higiena mycie rąk

dezynfekcja rąk - plakat

mycie rąk - plakat

jak nałożyć, zdjąć rękawice - plakat

jak zalożyć, zdjąć maseczkę - plakat

koronawirus - plakaty

plakat

 Nowe zmiany w rozporządzeniu MEN » Platforma Edukacyjna Powiatu ...

Przedstawiam Państwu procedury z którymi proszę się zapoznać. Procedury bezpieczeństwa w szkole obowiązywać będą do 1 września 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną w regionie. Procedury dotyczą życia szkolnego od momentu wejścia do szkoły do chwili jej opuszczenia. Ze względu na warunki lokalowe zaproponowane zmiany mają zminimalizować ryzyko zarażenia się na terenie placówki.  Zmiany dotyczą wejścia do budynku, przerw lekcyjnych i funkcjonowania na terenie szkoły. Ograniczamy wejścia rodziców do szkoły,  nie dotyczy to rodziców klasy 0 i klasy I, którzy w odpowiednim reżimie sanitarnym będą mogli przez pewien okres czasu wejść z dziećmi do szkoły. Zaproponowane zmiany myślę, będą na tyle skuteczne, dla niektórych może uciążliwe, aby ryzyko zachorowania zminimalizować. 

Nauczyciele zapoznają uczniów z procedurami w pierwszym dniu czyli 1 września na lekcji wychowawczej.

 

Bezpieczny powrót do szkoły - PROCEDURY

Do wypełnienia dla rodzica  - Oświadczenie -załącznik nr 1


Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje - Gmina Gubin