ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator danych:

Administratorem państwa danych osobowych zbieranych przez naszą jednostkę na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2017 poz.2198 t.j. z późn. zm. i Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 poz.59 z późn.zm., w związku z realizacją zadań wynikających z aktów wykonawczych do ww. ustaw oraz Uchwały Nr XXXVI/689/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. s. Czeslawy Lorek w Biczycach Dolnych z siedzibą Biczyce Dolne 30, 33-395 Chełmiec email: spbiczyce@wp.pl

stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada.

 

Inspektor ochrony danych osobowych:

Zarządzeniem Nr 21 / 2017/2018 z 16 kwietnia 2018 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej  powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Elżbiety Nemeczek - adres email: spbiczyce@wp.pldo którego można się zwracać z problemami dotyczącymi przetwarzania państw a danych.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

W przypadku, gdy z form działalności Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych wynika konieczność publikacji wyników oraz materiałów prezentujących uczestników biorących w nich udział, każda osoba powinna zapoznać się z treścią poniższej zgody:

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek i wizerunek mojego dziecka, nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Z tymi informacjami rodzice zostali zapoznani w dniu 12.09.2018 i mieli możliwość podpisania przedstawionych zgód