ZAPYTANIA OFERTOWE


1. Prawo

Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią szkołę podstawową.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej  - pobierz: pdf

Znalezione obrazy dla zapytania co to jest bip

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej to specjalnie skonstruowany system teleinformatyczny spełniający wymogi ustaw i rozporządzeń w szczególności ustawy o dodstępie do informacji publicznej. System ten służy do udostępniania informacji publicznych. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych publikują je we własnym BIP w internecie. Obowiązek prowadzenia przez podmiot publiczny serwisu BIP wynika wprost z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Osobą wskazaną przez ustawę jako odpowiedzialną za wypełnianie tego obowiązku jest kierownik podmiotu. Ustawa zaznacza odrębność stron BIP od zwykłych stron internetowych wieć dotychczasowa zwykła strona internetowa nie zastępuje serwisu BIP. Umieszczanie informacji w BIP podmiotu nadrzędnego/założycielskiego nie stanowi wypełnienia obowiązku przez podmiot zobowiązany, a jedynie roszerza wypełnianie obowiązku przez podmiot nadrzędny.

Znalezione obrazy dla zapytania ofert pracy

1. Oferty pracy w Szkole Podstawowej w Biczycach 

1.

2.

3. 

 

2. Jak zalatwić sprawę - pobierz: doc

 Znalezione obrazy dla zapytania kontakt

Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek 

Biczyce Dolne 30

33-395 Chełmiec

Telefon:   (0-18)  548-03-80    

Fax:         (0-18)  548-03-80    


 E-mail: 
          Sekretariat:    spbiczyce@wp.pl
          Biblioteka:      spbiczyceb@wp.pl

Znalezione obrazy dla zapytania kontakt 
Dyrektor placówki
przyjmuje strony
 
wtorek            10.00 -   11.00
środa              10.30 -   11.30

Pedagog szkolny
przyjmuje strony
 
poniedziałek          10.40 - 11.25
środa                     8.50 -  10.30
czwartek                8.00 -  13.20


 

 

3. Elektroniczna skrzynka podawcza

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SP BICZYCE DOLNE

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Znalezione obrazy dla zapytania epuap

4. Ogłoszenia - pobierz: doc

1.

2.

3.

4.

5.

 

5. Struktura organizacyjna 

Szkoła Podstawowa prowadzi nauczanie w klasach (1-8) i w oddziale 0. W strukturze Szkoły znajduje się świetlica szkolna.

Szkołą kieruje dyrektor Szkoły współpracujący z społecznym zastępcą.

Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor: Rafał Majewski

Zastępca: -

Liczba uczniów (stan na 1. września 2021 r.): 231

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1. września 2021 r.): 22,21

Liczba etatów obsługi (stan na 1. września 2021 r.): 5,50


Lista oddziałów:   10

zerówka   -  24

pierwsza  -  27

druga       -  25 

trzecia      -  21

czwarta     - 25

piąta         -  23 

szósta        - 28

siódma       - 15

ósma  a      - 23

ósma  b      - 21

 

Świetlica szkolna czynna jest od 6:15 do 16:00

Dzieci w świetlicy podzielone są na 2 grupy. Każdą z grup prowadzi przydzielony nauczyciel (nauczyciele). Liczba dzieci przebywających pod opieką świetlicy w ciągu dnia: 75

W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki szkolnej, 

Szkoła korzysta z posiłków przygotowywanych przez gminną stołówkę utworzoną przy Gminie Chełmiec.


Znalezione obrazy dla zapytania struktura organizacyjna w szkole

 

 

Środki poprawy efektywności energetycznej

 

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej:

Szkoła Podstawowa w Biczycach informuje, że w ramach poprawy efektywności energetycznej:

  1. W roku 2008 stary budynek szkoły został ocieplony.
  2. We wrześniu 2013 r. nowy budynek zostal oddany do użytku.
  3. Cały kompleks budynków jest ocieplony (stara szkoła + nwa szkoła + przedszkole).
  4. Cały kompleks  jest ogrzewana olejem.
  5. Dokonuje się zakupów urządzeń i instalacji o niskim zużyciu energii oraz niskich kosztach eksploatacji.
  6. Dokonuje dokonuj się okresowych pomiarów ochronnych instalacji energetycznej i  pomiarów oświetlenia.

 

Znalezione obrazy dla zapytania poprawa efektywności energetycznej budynku