Aktualności

2014-10-17
DZIEN OTWARTY 24 pazdziernika 2014
DZIEN OTWARTY 24 pazdziernika 2014

 

 

     W ramach projektu "Szkoła Współpracy" nasza szkoła organizuje Dzień Otwarty 24 października w godzinach 15.00-18.00. Szczegółowe informacje i harmonogram w zakładce: Dla Rodziców/Informacje

2014-09-25
Występ teatralny w ramach Biczyckiego Strychu Sztuki
Występ teatralny w ramach Biczyckiego Strychu Sztuki

 Informujemy, iż występ teatralny szkolnego zespołu "Bajarze" w ramach Biczyckiego Strychu Sztuki , który miał odbyć się 25.09.2014 r. o godz. 17.00 został odwołany. Termin wystepu zostanie podany w innym terminie.

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

2014-08-21
Podręczniki do klasy I
Podręczniki do klasy I

 

     
     Dyrekcja Zespołu Szkół w Biczycach informuje, iż zakończył się I etap zamawiania I części podręcznika „Nasz elementarz”. Podręcznik po wpisaniu do ewidencji w bibliotece szkolnej, będzie wypożyczony uczniom klas I już 1 września 2014. Pierwsza część podręcznika jak i jego pozostałe trzy części stanowią własność szkoły i jego zagubienie lub zniszczenie skutkować będzie odkupieniem danego egzemplarza przez rodzica. W ostatnim tygodniu wakacji nauczyciele, wychowawcy klas I zakupią podręcznik do j. angielskiego oraz pozostałe ćwiczenia konieczne do realizacji podstawy programowej w klasie pierwszej.

     Informuję, iż przybycie rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego jest konieczne ze względu na informacje, które wychowawcy podadzą rodzicom w związku z prawidłową organizacją i przygotowaniem ucznia do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Wszystkie informacje rodzic zdobędzie podczas spotkania organizacyjnego.

 
2014-08-10
Wyprawka szkolna 2014
Wyprawka szkolna 2014

 

     Dyrekcja Zespołu Szkół informuje na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r, w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2004 roku poz. 1024) ustala się termin składania wniosków do dnia 5 września 2014 w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

Do kogo kierowana jest pomoc?

 • uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,
 • uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
 • uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

 

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?


Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

 

1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);

2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba uczniów obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.


3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną)  Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 

Link przy pomocy którego można pobrać wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015  znajduje się w zakładce Dla Rodziców/Druki

 

2014-07-03
Zgłoszenia do świetlicy
Zgłoszenia do świetlicy

 

     Dyrekcja Zespołu Szkół wraz z Opiekunem świetlicy szkolnej informują, iż w zakładce Dla Rodziców/Druki znajduje się  link przy pomocy którego można pobrać kartę informacyjną zgłaszającą dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2014/2015.

     Zgłoszenia na świetlicę szkolną w formie wypełnionych formularzy wraz z pieczątkami zakładów pracy tam gdzie rodzice pracują ,proszę przynosić do mgr Joanny Rymarczyk – opiekuna świetlicy w ostatnim tygodniu sierpnia i w pierwszym tygodniu miesiąca września 2014 r.

     Druki nie wypełnione nie będą respektowane podczas rekrutacji, która zakończy się 5.09.2014 r., ogłoszeniem listy uczniów zakwalifikowanych na świetlicę szkolną.

 
2014-06-17
"Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej
"Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Dyrekcja Zespołu Szkół w Biczycach informuje, że dostępny jest wykaz podręczników do klas II-VI SP oraz I-III G pod zakładką podręczniki. Klasy I szkoły podstawowej będą zaopatrzone bezpośrednio przez MEN o czym będę na bieżąco informował.

Przypominam!!

Rodzice nie kupują podręczników dla dzieci z klas I szkoły podstawowej.!!!!

 

 

Informuje  również rodziców uczniów poszczególnych klas o harmonogramie wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, zgodnie z którym sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

 

2014-06-15
Pierwsze Artystyczne Spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką.
Pierwsze Artystyczne Spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką.

      Dnia 6 czerwca w Świniarsku w związku z Dniem Patrona Szkoły i zbliżającą się 30 rocznicą Jego męczeńskiej śmierci, odbyły się Pierwsze Artystyczne Spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: kl O - III, IV - VI i gimnazjum.Uczniowie mogli wybrać sobie co najmniej jedną z możliwości: konkurs plastyczny, wiedzy lub recytatorski. 

Z naszej szkoły pojechało do Świniarska 5 uczniów z s. Magdaleną i p. Kocoń: Karolina Gródek - konkurs wiedzy i plastyczny; Agata Marczyk - konkurs wiedzy i recytatorski, Katarzyna Kocoń - konkurs recytatorski; Kryspin Szczecina i Łukasz Marczyk - konkurs wiedzy. 
Po eliminacjach wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego w kościele parafialnym, następnie obejrzeliśmy piękne przedstawienie o ks. Jerzym przygotowane przez uczniów tutejszego Zespołu Szkół. 
Na szkolnym hallu można było podziwiać prace konkursowe. Ostatecznie nastąpiło odczytanie zwycięzców konkursu. Znalazły się wśród nich nasze uczennice: Agata Marczyk zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim, a Karolina Gródek II miejsce w konkursie plastycznym. 
Cieszymy się tym pięknie zorganizowanym spotkaniem i mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom bł. ks. Jerzy Popiełuszko będzie coraz lepiej znany przez współczesną młodzież.
 

                    
     

 

2014-06-02
Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec
Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec


     Publikujemy regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec oraz odpowiednie wnioski. O stypendia i nagrody ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Chełmiec oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum niezależnie od miejsca zamieszkania jeżeli uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Chełmiec.


Dokumenty do pobrania  w zakładce dla rodziców  -  dokumenty.

2014-06-02
Rekrutacja 2013/2014
Rekrutacja 2013/2014

 SzanowniPaństwo, 


     Rodzice przyszłych pierwszoklasistów i wychowanków oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014. Rok szkolny 2013/2014 to rok, w którym do pierwszych klas zapraszamy 7-latków, to jest dzieci urodzone w 2007 roku oraz dzieci 6-letnie, urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Młodsze dzieci, zarówno 6-latki i 5-latki zapisywane będą do oddziałów przedszkolnych/zerowych.

     Szanowni Rodzice, Szkoła podjęła wiele starań by przygotować się na przyjęcie najmłodszych dzieci. Mamy nowoczesną bazę, nowe pomoce dydaktyczne, doskonalimy rozwiązania organizacyjne, nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje i uczestniczą w wielu formach kształcenia by poprzez ciągły rozwój zawodowy nabywać i doskonalić umiejętności niezbędne do pracy z najmłodszymi dziećmi.

Dyrektor Zespołu Szkół


Ogłoszenie o zapisach do oddziałów przedszkolnych/zerowych Szkoły Podstawowej im. s. z. Cz. Lorek

     Dyrektor Zespołu Szkół w Biczycach ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych/zerowych Szkoły Podstawowej. Zapisy odbędą się w dniach: 1 lutego –28 lutego 2014r - od godz. 8.00 do 12.00  w gabinecie dyrektora szkoły poprzez złożenie wypełnionego pisemnego zgłoszenia na formularzu: karta zapisu dziecka do oddziału zerowego (dla dzieci z gminy Chełmiec)lub wniosku (dla dzieci spoza gminy).

Formularze w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodziców - dokumenty lub u nauczycieli oddziałów przedszkolnych podczas zapisów. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18-443-07-88.
 

Dyrektor Zespołu Szkół


Ogłoszenie o zapisach do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. s. z. Cz. Lorek

Dyrektor Zespołu Szkół w Biczycach ogłasza zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. Zapisy odbędą się w sekretariacie szkoły w dniach od 1 lutego 2014r. do 28 marca 2014r. w godzinach od 8.00 do 12.00 poprzez złożenie wypełnionego pisemnego zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dla dzieci spoza obwodu).

Formularze w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodziców - dokumenty lub w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18-443-07-88. Jeżeli państwo zapisujecie dziecko do innej placówki prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście lub telefonicznie w sekretariacie naszej szkoły.
 

Dyrektor Zespołu Szkół

Odroczenie obowiązku szkolnego

Odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być orzeczone w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

W celu odroczenia obowiązku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów

 1. Wniosek o odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaleceniem odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

 

Dokumenty do pobrania  w zakładce dla rodziców  -  dokumenty.2014-06-02
Mistrz Klawiatury
Mistrz Klawiatury

 

      W dniu 27.05.2014r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w Gminnym Konkursie „Mistrz Klawiatury”. Drużyna ze szkoły podstawowej w składzie Szymon Jaworski, Łukasz Matras i Damian Dzięciołowski  zajęła III miejsce. W indywidualnej rywalizacji Damian Dzięciołowski był pierwszy.


     Drużyna z gimnazjum w składzie Miłosz Leśniak, Adrian Szkaradek, Krystian Rzepiel, zajęła II miejsce. W indywidualnej rywalizacji Miłosz Leśniak był pierwszy a Adrian Szkaradek był trzeci.

Wybierz stronę: « < 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 > »